Bachelor i friluftsliv

Bachelor i friluftsliv er en utdanning som kombinerer personlig interesse for friluftsliv med friluftsliv som fag, og som kilde til helse og livskvalitet for alle aldersgrupper uavhengig av ambisjonsnivå. Med fagkompetanse innen friluftsliv bidrar du til å skape natur- og mestringsglede hos andre mennesker.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Poenggrenser

2018: 48,2 (ORD)/ 39,2 (ORDF)

Søknadskode

150 605

Studieplan

Friluftsliv

Studiepoeng

180

Studieplasser

30

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Bachelorprogrammet gir studenter teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Første studieår er felles med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og har fokus på grunnleggende fag med relevans for både idrett og friluftsliv. Det andre og tredje studieåret legger primært vekt på friluftslivsfaglige tema. Fagene pedagogikk, ledelse og entreprenørskap står sentralt i studiet.

I løpet av studiet kan du fordype deg i ulike fagretninger:

 • naturbasert reiseliv og naturguiding
 • friluftsliv barn, unge og skole
 • friluftsliv og helse

 

På studiet lærer du blant annet om:

 • sentrale teorier, problemstillinger og metoder for hvordan lede og legge til rette for grupper og enkeltpersoners læring og opplevelse i natur.
 • sentrale modeller, prosedyrer og prinsipper for hvordan ivareta egen og andres sikkerhet, i ulike friluftslivsaktiviteter, naturmiljø og årstider.
 • ulike naturmiljøers egenart, og om hvordan slik kunnskap kan anvendes i friluftslivsfaglig arbeid.
 • tidligere kulturers forhold til natur og naturbruk, og om hvordan slik kunnskap kan anvendes i friluftslivsfaglig arbeid.
 • sosiale, kulturelle, juridiske og historiske perspektiver på friluftsliv som fenomen, fag og arbeid/yrke.

Arbeidsformer og organisering

Programmet forutsetter at studentene utvikler bred og allsidig friluftslivserfaring, og evne til å ferdes ute i varierende værforhold året rundt. Studentene må være forberedt på en arbeidssituasjon der mye av undervisningen foregår utendørs, over flere dager og med døgnkontinuerlig virksomhet.

Praksisopplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskap-, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Opplevelser og erfaringer fra praksisfeltet reiser spørsmål og problemstillinger som det arbeides med i den videre utviklings- og refleksjonsprosessen. Denne prosessen støttes av undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning, og knyttes til individuelle studieoppgaver, gruppeoppgaver og øvingspraksis. Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.

Praksis
Programmet vektlegger praksis. I studieløpet vil studentene få erfaringer fra ulike praksissituasjoner. I siste semester gis studentene anledning til en lengre praksisperiode/ internship i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Denne praksisen knyttes til det arbeidsfeltet som studenten de ønsker å fordype seg i, enten det er skolevesenet, rehabilitering, naturbasert reiseliv eller andre friluftslivsfaglige arbeidsfelt som kan være aktuelle.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for tuberkulose, og levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker, og levere egenerklæringsskjema for MRSA ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Utveksling

Studieprogrammet er tilrettelagt for internasjonal studentutveksling 5. semester. Ved Norges idrettshøgskole er det etablert partneravtaler med universiteter i Canada, Tyskland og England.

Videre studier

Bachelorgrad i friluftsliv kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på praktisk- pedagogisk utdanning (PPU påbygningsstudium) som gir formell undervisningskompetanse i skoleverket.

Jobbmuligheter

Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet. Utdanningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • friluftslivslærer/ aktivitetsleder/ assistent/ veileder ved barnehager eller skoler.
 • stadig flere barnehager har egne friluftslivsavdelinger. I videregående skole finnes friluftsliv som programfag og linjefag. Folkehøgskoler har egne friluftslivslinjer, og på leirskoler er friluftsliv en sentral del av innholdet.
 • naturguide/ turleder/ veileder innenfor turisme- og reiselivsbransjen
 • kursleder/ aktivitetsleder/ veileder i event-bransjen og innenfor kursvirksomhet
 • aktivitetsleder/ turleder/ assistent/ veileder innen helsesektoren
 • friluftslivslærer/ aktivitetsleder/ veileder/ saksbehandler/ konsulent innen offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner

Se ulike jobbmuligheter her

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning