Friluftsliv

Årsstudiet i friluftsliv er rettet mot praktisk-pedagogisk arbeid i ulike naturmiljøer og gir en innføring i friluftsliv som samfunnsfenomen. Studiet forbereder for pedagogisk arbeid i skoleverket, frivillige organisasjoner, sosialt barne- og ungdomsarbeid og forebyggende helsearbeid. Studiet er også relevant for deler av den offentlige forvaltningen og innen turisme- og reiseliv.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april/ 1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode

150 172

Studieplan

Friluftsliv

Studiepoeng

60

Studieplasser

30

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Innhold

Informasjon til nye studenter på friluftslivsstudiet 2017-18

Årsstudiet i friluftsliv spenner over et variert spekter av aktiviteter i ulike naturmiljøer og former for friluftsliv, for eksempel:

 • Høstingstradisjoner (fiske og sanking)
 • Fjellvandringer til fots og på ski
 • Padling i kano og kajakk
 • Aktiviteter i grønne nærmiljø
 • Lekende utforskning av naturens elementer - vann, vind og snø (Aktiviteter i/på snø og is)

Studier av ulike tradisjoners og aktiviteters idégrunnlag, mening og samfunnsmessige relasjoner (utvikling, utbredelse, organisering og forvaltning) står sentralt. Det gjør også kunnskaper om sikkerhet og miljøspørsmål. Studiet har og sin egen side på facebook (@nihfriluftsliv) der det stadig legges ut bilder, filmer og tekst om hva vi driver på med.

Studiet er praktisk-pedagogisk orientert. Det fører til at spørsmål knyttet til tilrettelegging, undervisning og læreprosesser for barn og unge spesielt, men også andre grupper, med ulike forutsetninger sosialt, kulturelt og kroppslig, er gjennomgående.

Det er en fordel om studentene har erfaringer fra friluftsliv i ulike naturmiljøer. For å kunne gjennomføre studiet må studentene kunne svømme og gå på ski med ryggsekk.

Arbeidsformer og organisering

Årsstudiet i friluftsliv er organisert rundt fem kompetanseområder:

 • Friluftsliv i skog og mark og på vann og vassdrag
 • Friluftsliv i kystmiljø
 • Friluftsliv i fjellet
 • Pedagogikk og didaktikk
 • Friluftsliv – kultur og samfunn

Et bredt spekter av individuelle og kollektive studieformer tas i bruk:

 • praktiske studier i ulike naturmiljø og varierte aktiviteter
 • studier og drøfting av naturfilosofi og miljøsosiologi
 • sosiologiske undersøkelser av deltakelsesmønstre i friluftsliv
 • kulturanalyser med vekt på identitet, verdier og meningsproduksjon
 • praktisk pedagogisk arbeid, observasjon og analyse
 • lærer- og lederoppgaver.

Studiet skal også bidra til studentenes allmenne dannelse - til forståelse for erfaringskunnskaper og ferdigheter og for vitenskapelige tenkemåter og kunnskaper om menneskers relasjoner til natur og kultur.

Studiet har en blanding av praktiske, praktisk-metodiske og teoretiske emner. Omtrent halvparten av undervisningen foregår ute. Året inneholder obligatoriske feltkurs, ferder og egenturer av 2-10 døgns varighet, til sammen ca. 50 døgn, i tillegg til dagsturer i nærmiljøet. Studiet forutsetter egenfinansiering av diverse personlig utstyr og liknende. Fellesutstyr som telt, kajakker og kanoer får studentene låne til bruk i undervisning, og etter nærmere avtale med faglærer til egne turer.

Studiet er prosessorientert, og studentene får et betydelig ansvar for egen læring og for medvirkning i gruppearbeid. Både faglig, pedagogisk og personlig utvikling hos den enkelte student blir vektlagt.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Studenter som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Videre studier

Årsstudiet i friluftsliv kan inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap innen temaområde friluftsliv. Dette gjelder også for opptak til Internasjonalt masterprogram i friluftslivsfag - Erasmus Mundus in Transcultural European Outdoor Studies.

Dette studiet kan være et godt supplement med andre utdanninger, for eksempel faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk, naturbasert reise, forvaltning, og ulike helsefag.
 

Muligheter i arbeidslivet

Det er et økende marked for arbeid med friluftsliv, særlig innen helse- og sosialsektoren, skole, friluftslivsorganisasjoner, offentlig forvaltning og i naturbasert reiseliv og turisme.

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-1130, 12-15)