Eksamen og mappevurdering

For all kontakt vedr. punktene under, bruk nihaktiv@nih.no

Vurdering

Studieprogrammets emner vurderes gjennom eksamen og mappe-vurdering. Les mer om dette i studiehåndboka under det enkelte emnet.

Fremmøte

Det er krav om minimum 80 % fremmøte for å ta eksamen, unntatt for emnene kostholdskunnskap og kostholdsveileding (ikke oppmøtekrav).

Sykdom under eksamen

Dersom du er syk og av den grunn ikke kan gjennomføre eksamen, må du innen to virkedager etter eksamensgjennomføring/-innlevering sende en legeerklæring, datert, underskrevet og stemplet av lege. Legeerklæringer som sendes inn etter fristen blir ikke godtatt.

Avmelding eksamen

Hvis du ikke kan ta eksamen på oppsatt tidspunkt, er det ditt ansvar å melde deg av. Du kan vederlagsfritt melde deg av eksamen inntil én måned før eksamen starter/utleveres. Dette gjøres skriftlig pr. e-post. Avmelding per telefon godtas ikke.  

Ikke møtt til eksamen

Dersom du ikke møter eller ikke leverer en eksamensbesvarelse innen frist, vil det telle som et eksamensforsøk. 

Oppmelding til gjentatt eller utsatt eksamen

Du er automatisk oppmeldt til emnenes ordinære eksamener. Dersom du skal ta eksamen på nytt, er det ditt ansvar å finne dato og melde deg opp. Se oversikt over emne- og eksamensdatoer for konkrete datoer. 

Eksamensavgiften inngår i studieavgiften ved førstegangs eksamen. Hvis du trekker deg etter avmeldingsfrist, ikke møter til eksamen, trekker deg under eksamen, ikke består eksamen eller ønsker å forbedre resultatet, regnes dette som ett forsøk og du må betale for nytt eksamensforsøk.

Antall eksamensforsøk

Du har totalt tre forsøk på å bestå en eksamen.

Mappevurdering

Oppgaver og tester inkludert i mappen har egne frister som skal bidra til at du holder progresjonen i studiet (se i læringsplattformen, Canvas). Mappen totalt skal være ferdigstilt innen dato for utlevering av avsluttende eksamen. Dersom du ikke er ferdig til frist, må du selv ta kontakt når du anser deg som ferdig for å få ny vurdering slik at du får fullført studieprogrammet.

Pris for utsatt vurdering og gjentatt eksamen

  • Skriftlig eksamen: kr 1.700,-.
  • Praktisk eksamen: kr 2.500,-
  • Mappevurdering: kr 750,-

Grense for bestått

Generelt kreves det at omtrent 40 % av spørsmålene skal være riktig besvart for å bestå, men grensen for de ulike karakterene varierer med blant annet vanskelighetsgraden på eksamen og kan bli noe justert. 

Begrunnelse og klage på karakter

Se Informasjon om begrunnelse og klage på karakter

Karakterutskrift og vitnemål

Vitnemål sendes ut når studiet er fullført og bestått. Karakterutskrift kan fås underveis i studiet og kan bestilles i StudentWeb. 

Semesteravgift

Alle studenter på NIH Aktiv må betale semesteravgift til SIO for å kunne følge undervisning og gå opp til eksamen. 

Særordning til eksamen

Studenter med behov for spesielle ordninger må:

  • Innen 1 måned før eksamen søke om dette. Du må søke om særordning for hvert enkelt emne (også om du har fått innvilget søknad tidligere).
  • Legge ved grundig dokumentasjon fra lege/sakkyndig som viser behovet for særordning. Det må gå frem av dokumentasjonen hvordan diagnosen påvirker eksamenssituasjonen.
  • Legeattesten må være datert, signert og stemplet av en lege.  

Tilrettelegging skal veie opp for ulempene et helseproblem medfører i eksamenssituasjonen. Samtidig skal eksamenskandidatene i størst mulig grad prøves likt, og en diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Noen sykdommer kan føre til vanskeligheter på eksamensdagen, f.eks. epilepsi, diabetes eller migrene, der anfall vil gå ut over eksamenstiden.

NIH Aktiv vurderer hva slags tilrettelegging som kan gis på grunnlag av opplysningene i dokumentasjonen fra lege/sakkyndig. Dette kan for eksempel være ekstra tid eller enerom. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir en fordel i forhold til andre studenter.

Krav om egen bærbar datamaskin

Iht. egenbetalingsforskriften fra Kunnskapsdepartementet er studentene pliktig å ha egen bærbar datamaskin. Dette gjelder også ved NIH Aktiv siden skriftlige eksamener gjennomføres digitalt.  

Legitimasjon på eksamen
Du må ha med deg gyldig ID til eksamen (studentkort, førerkort, pass eller lignende).

Eksamensoppmøte

Du må møte i eksamenslokalet i god tid og senest ett kvarter før eksamensstart. Kandidater som kommer for sent vil bli avvist og får ikke anledning til å avlegge eksamen. Du vil få registrert sensur "ikke møtt" og det vil telle som ett av dine tre eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Kandidaten kan ikke forlate lokalet før hen har signert kandidatlisten hos overinspektøren i eksamenslokalet. Kandidaten kan likevel tidligst forlate eksamenslokalet en time etter at eksamen har begynt.

Fusk på eksamen

For nærmere informasjon om hva som regnes som fusk og konsekvensene av dette, se eksamensreglement

For all kontakt vedr. punktene over, bruk nihaktiv@nih.no eller postadresse:

Norges idrettshøgskole v/ NIH Aktiv
Postboks 4014 Ullevål stadion
0806 Oslo

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no