Eksamensinformasjon

Fremmøte

Det er krav om minimum 80% fremmøte til undervisningen for å kunne ta eksamen. 

Krav om egen bærbar datamaskin

Kunnskapsdepartementet har med virkning fra og med juni 2016 endret egenbetalingsforskriften slik at det innføres plikt for studenter til å ha egen bærbar datamaskin. Dette er også et krav ved NIH Aktiv all den tid de fleste skriftlige skoleeksamener skjer ved bruk av egen bærbar datamaskin. 

Avmelding eksamen

Hvis du ikke kan ta eksamen, er det ditt eget ansvar å melde deg av. Du kan vederlagsfritt melde deg av en eksamen inntil en måned før eksamen starter/utleveres. Dette gjøres ved å sende en e-post til nihaktiv@nih.no. Avmelding per telefon godtas ikke.  

Tar du emnet for første gang vil du likevel bli fakturert for hele emneavgiften, men kan gå opp til neste eksamen vederlagsfritt. Når du melder deg av eksamen, er det ditt eget ansvar å finne ut når neste eksamen er satt opp, samt å melde deg opp til ny eksamen. Se oversikt over emne- og eksamensdatoer for konkrete datoer. 

Ikke møtt til eksamen

Dersom du ikke møter til eksamen eller ikke leverer en eksamensbesvarelse innen innleveringsfristen, vil det telle som et eksamensforsøk. 

Antall eksamensforsøk

Du har totalt tre forsøk på å bestå et emne. Hvis du trekker deg etter at avmeldingsfristen til eksamen er utgått, ikke møter til eksamen, trekker deg under eksamen, eller ikke består eksamen, teller dette som ett eksamensforsøk. Beståtte resultater teller også som ett eksamensforsøk.                

Sykdom under eksamen

Dersom du er syk og av den grunn ikke kan møte og gjennomføre eksamen, må du innen to virkedager etter eksamensinnlevering sende oss en legeerklæring. Denne legeerklæringen må være datert, underskrevet og stemplet av en lege. Legeerklæringer som sendes inn etter fristen blir ikke godtatt. Legeerklæringen sendes til:

Norges idrettshøgskole v/ NIH Aktiv
Postboks 4014 Ullevål stadion
0806 Oslo

Karakterutskrift og emnebevis

Alle studenter får tilsendt en karakterutskrift etter endt semester (januar for høstsemesteret og juni for vårsemesteret). Karakterutskriften inneholder navn på emnet, antall studiepoeng og karakter. Alle studenter får også tilsendt emnebevis. Emnebevis sendes ut fortløpende etter sensur.

Eksamensoppmelding

Du har tre forsøk på å bestå et emne. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen dersom du ikke fikk bestått, meldte deg av eksamen eller har vært syk. Dette gjøres ved å sende en e-post til nihaktiv@nih.no. Fristen for å melde seg opp til ny eksamen i et emne er en måned før eksamensutlevering.

Oppmelding til gjentakseksamen

Eksamensavgiften inngår i emneavgiften ved førstegangs eksamen. Hvis du trekker deg etter at avmeldingsfristen til eksamen er utgått, ikke møter til eksamen, trekker deg under eksamen, ikke består eksamen eller ønsker å forbedre et bestått eksamensresultat, må du ved neste eksamensoppmelding betale for nytt eksamensforsøk. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen. Du melder deg opp per e-post til nihaktiv@nih.no

Frist for å melde seg opp til ny eksamen i et emne er en måned før eksamensutlevering.

Vurdering
Eksamen gjennomføres etter alle emnene, og du kan lese mer om de ulike eksamensformene under det enkelte emnet. Det er et krav om fremmøte til undervisningen for å kunne ta eksamen.

Grense for bestått

Generelt kreves det at omtrent 40% av spørsmålene skal være riktig besvart for å bestå, men grensen for de ulike karakterene varierer med blant annet vanskelighetsgraden på eksamen og kan bli noe justert. 

Begrunnelse og klage på karakter

- informasjon om begrunnelse og klage på karakter

- skjema sendes til nihaktiv@nih.no

Semesteravgift

Alle studenter på NIH Aktiv må betale semesteravgift på kr 600,- per semester for å kunne gå opp til eksamen. Vi tar forbehold om eventuell endring i semesteravgiften.

Særordning til eksamen

Studenter som har behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen må:

  • Innen 1 måned før eksamen søke om dette.
  • Søke om særordning til eksamen for hvert emne (også om du har fått innvilget søknad tidligere).
  • Legge ved grundig dokumentasjon fra lege/sakkyndig som viser behovet for særordning. Det må gå frem av dokumentasjonen hvordan diagnosen påvirker eksamenssituasjonen din.
  • Legeattesten må være datert, signert og stemplet av en lege.  

 Tilrettelegging skal veie opp for ulempene et helseproblem medfører i eksamenssituasjonen. Samtidig skal eksamenskandidatene i størst mulig grad prøves likt. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Noen sykdommer kan føre til vanskeligheter på eksamensdagen. Eksempler er epilepsi, diabetes eller migrene, der anfall eller føling vil gå ut over eksamenstiden.

NIH Aktiv vurderer hva slags tilrettelegging som kan gis på grunnlag av opplysningene i dokumentasjonen fra lege/sakkyndig. Dette kan som eksempel være ekstra tid til eksamen (dersom helseproblemene fører til at man arbeider langsommere, da vil tapt tid grunnet anfall bli lagt til eksamenstiden) eller enerom. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir en fordel i forhold til andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får godkjenning om en optimal tilrettelegging eller det du har søkt om.

Ta kontakt med oss nihaktiv@nih.no

Legitimasjon på eksamen
Du må ha med deg gyldig ID for å fremstille deg til eksamen (studentkort, bankkort, pass eller lignende).

Eksamenstidspunkt

Våre teoretiske skoleeksamener begynner stort sett klokken 13.00. Du må møte i god tid i eksamenslokalet og senest ett kvarter før eksamen begynner.

Trekk fra eksamen

Kandidaten kan ikke forlate lokalet før han har signert kandidatlisten hos overinspektøren i eksamenslokalet. Kandidaten kan likevel tidligst forlate eksamenslokalet en time etter at eksamen har begynt.

For sent oppmøte til eksamen

Kandidater som kommer for sent til eksamen, vil bli avvist og får ikke anledning til å avlegge eksamen. Du vil få registrert sensur "ikke møtt" og det vil telle som ett av dine tre eksamensforsøk.

Fusk på eksamen

For nærmere informasjon om hva som regnes som fusk og konsekvensene av dette, se eksamensreglement. 

Eksamensreglement

Kontakt

NIH Aktiv

nihaktiv@nih.no