Innmelding av skade

Ved enhver ulykke, skade eller tilløp til ulykke skal meldes inn i avvikssystemet. Primært gjøres dette for å sikre den skadedes rettigheter når det er skjedd en uønsket hendelse, samtidig er det også viktig for å kunne forebygge nye hendelser.

Dersom du skulle være uheldig å skade deg i forbindelse med undervisning er det viktig at skaden rapporteres til NIH. Dette gjøres ved å fylle ut vedlagt ulykke-skjema. Dette skjemaet skal fylles ut sammen  med emneansvarlige/timelærer som var til stedet når ulykken fant sted. Skjemaet finner du her og på servicetorget.

Emneansvarlige/timelærer skal videre rapportere skaden inn via HMS avvikssystemet. Emneansvarlig er ansvarlig for at også timelærere kjenner til denne rutinen.

Hvorfor er det viktig at skaden rapporteres inn?

Enkelte skader kan skape problemer for deg lang tid etter at skaden oppstod, da den kan utvikle seg til å bli en yrkesskade. Det vil da være avgjørende at skaden er innrapportert til NAV for at dere senere i livet skal kunne få en eventuelt erstatning fra Folketrygden.

Det er også viktig å rapportere skaden inn da dere vil kunne ha behov for fysioterapi med mer. Dette er kostnader ikke NIH dekker, men vil være noe dere må søke om å få refundert fra NAV. For å kunne få bistand fra NAV må skaden være innrapportert. Saken sendes til NAV dersom lege er oppsøkt. Legg derfor ved kopi av legejournal dersom lege er oppsøkt. Merk dere at NAV refunderer ikke utgifter dersom privat lege er oppsøkt. NIH dekker heller ikke utgifter til taxi til og fra høgskolen.

Staten er selvassurandør

NIH kan IKKE forsikre sine studenter. NIH er en statlig vitenskapelig høgskole, og staten er selvassurandør. Det medfører at NIH ikke har lov til å forsikre studentene. Studenter må selv skaffe seg ulykke-/skadeforsikring. Dette blir dere opplyst om ved studiestart.

Ansvarlig for registrering av studentskader ved NIH

Rutine ved innmelding av personskader i avvikssystemet:

  1. Emneansvarlig skal sammen med den skadede  studenten skal fylle ut et skademeldingsskjema.  Utfylt skjema legges i posthyllen til områdeansvarlig. Husk at kopi av legejournal må legges ved skademeldingsskjemaet dersom skaden har medført legehjelp.  

    Skademeldingsskjemaet er samtykke fra den skadede personen for at  hendelse skal kunne behandles internt i de respektive organisasjoner. For å kunne gjøre dette må den skadede gi samtykke til at medisinske opplysninger av personlig karakter registreres og gjøre tilgjengelige, jf Arbeidsmiljølovens § 5 - 1 (3). Dersom slikt samtykke ikke gis, skal skjemaet anonymiseres før det registreres.
  2. Emneansvarlig skal melde saken inn i avvikssystemet.
  3. Saken sendes inn til NAV  med kopi til studentene og emneansvarlig.

Ved behov for legekonsultasjon har studentene flere alternativer. Studenter ved NIH kan benytte seg av SiOs helsetjenester som er gratis. NIH har også en avtale med Toppidrettssenterets helseavdeling om konsultasjoner ved idrettsrelaterte skader av akutt karakter som oppstår i undervisning Konsultasjonene er gratis. Allmennmedisinske konsultasjoner inngår ikke i avtalen.

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031