Gjennomføring av aktivitetsemner

Hvis du har en skade/sykdom og dermed får problemer med å gjennomføre aktivitetsundervisning ta kontakt med studieseksjonen.

Du bestiller time for veiledningssamtale. Under samtalen avdekkes utfordringene ved gjennomføring av aktivitetsundervisning, og evt hvilke aktiviteter det gjelder.

Det avklares videre oppfølging:

 • Ved omfattende skade leveres legeerklæring. Dette for å vise omfanget av sykdommen/skaden. Legeerklæringen gir ikke fritak fra oppmøtekravet.
 • Du tar kontakt med emneansvarlig/de enkelte aktivitetslærere for å avklarer type tilrettelegging.  Mulige tilrettelegginger er avhengig av skadens/sykdommens art og omfang.
 • Du gir tilbakemelding til veileder i studieseksjonen om tilretteleggingens art. Eventuelle justeringer gjøres i utdanningsplanen.

Tilrettelegging

Eksempler på tilrettelegging kan være:

Studenten deltar delvis i en aktivitet

  • Delvis aktiv deltakelse og delvis observasjon med oppgaver.
  • Delvis aktiv deltakelse. Det som ikke kan gjennomføres tas neste studieår.
  • Det avtales gjentak av timer evt. med annen klasse/pulje. Emneansvarlig og aktivitetslærer avgjør hvilke timer som dekker hvilke tema.
  • Det tilbys ekstra undervisning mot slutten av emnet.

Studenten synes det er vanskelig å vite hvor mye aktivitet som er mulig å gjennomføre.

  • Deltar i aktiviteten og ser hvordan det går. God dialog med aktivitetslærer og fortløpende oppfølging.

Studenten kan ikke delta i praktisk gjennomføring av en aktivitet

  • Aktiviteten i sin helhet utsettes til neste studieår. Eventuelle justeringer gjøres i utdanningsplanen.

Oppmøte

Alle praktiske emner har krav om 80% oppmøte og fysisk deltakelse. Det er studentens ansvar å følge opp oppmøte/fravær/gjentak av timer.