Vedtekter

Studentstyrets vedtekter er de reglene og prinsippene som styrer vår organisasjon. De skal sikre en kontinuitet i Studentstyrets arbeid og bidra til et styrket studentdemokrati.

1. Formål
 • § 1 Studentstyret er det øverste studentstyrte organet mellom to årsmøter ved Norges idrettshøgskole valgt av studentene.
 • § 2 Studentstyrets formål er å fremme studentenes felles og individuelle interesser overfor administrasjonen, utdanningsmyndigheter og samfunnet for øvrig.
 • § 3 Studentstyrets forkortelse er SST.
 • § 4 Vedtektene endres ved 2/3 flertall i årsmøte.
2. Styret
 • § 5 Styrets oppgaver:
  • iverksette årsmøtebestemmelser
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med Studentstyrets økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere Studentstyret utad
  • daglig drift
 • § 6 Styret består av:
  Honorert med stemmerett:
  • En leder 
  • En nestleder
  • Tre styremedlemmer

Ikke honorert med stemmerett: 

  • Leder av studentrådet ved hvert institutt
 • § 6a Ved opprettelse av ytterligere studentråd ved ett av NIHs fire institutter, vil leder av 
  det aktuelle rådet bli automatisk tatt opp som styremedlem i Studentstyret.
 • § 6b Dette styremedlemmet er kun forpliktet til å delta på styremøter, ikke øvrige deler av driften av Studentstyret.
 • § 7 Alle medlemmer av Studentstyret møter med delegatstatus på studentstyremøter.
 • § 8 Leder eller halvparten av Studentstyret kan kalle inn til styremøter.
3. Årsmøte
 • § 9 Årsmøte er Studentstyrets øverste organ. Studentstyret kaller inn til årsmøte. Ordinært årsmøte skal finne sted innen 1.oktober.
 • § 10 Følgende personer har møterett og delegatstatus på årsmøte og skal kalles inn:
  • Studentstyrets medlemmer
  • Tre (3) oppnevnte representanter fra de tillitsvalgte.
  • Som gjest: Studenter ved Norges Idrettshøgskole
 • § 11a Første innkalling til årsmøte skal sendes minst to uker før årsmøtet og skal inneholde møtedato, saksliste og gjeldende vedtekter.
 • § 11b Andre innkalling til årsmøte skal sendes minst 48 timer før årsmøte og skal inneholde møtested, oppdatert saksliste, praktisk informasjon og sakspapirer til alle saker på sakslisten.
 • § 12 Fristen for å sende inn forslag til årsmøte er én uke før årsmøtet. Alle studenter ved Norges Idrettshøgskole kan fremme forslag til årsmøtet. Ved 2/3 flertall kan ytterligere forslag som ikke fremkommer av sakslisten fremmes på årsmøte.
 • § 13 Årsmøtet kan åpnes og fatte vedtak når halvparten av de stemmeberettigede er til stede.
 • § 14 Ordstyrer og referent velges av årsmøte med alminnelig flertall.
 • § 15 Årsmøtets vedtak fattes ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer som fattes ved 2/3 flertall jmf. § 4.
 • § 16 På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Årsmelding
  • Revidert regnskap
  • Vedtekter
 • § 17 Årsmøtet kan ikke behandle saker utover saksliste med mindre 2/3 av fremmøtte krever det.
 • § 18 Årsmøtet kan ved 2/3-flertall innvilge delegatstatus til én representant fra hvert studieprogram utover de som er kalt inn i § 10.
4. Ekstraordinært årsmøte
 • § 19 Ekstraordinært årsmøtet kan kalles inn ved alminnelig flertall i Studentstyret eller minst 1/3 av studentene krever det.
 • § 20 Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes 14 dager før møtet.
 • § 21 Kun de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte kan behandles på møtet.
5. Saksbehandling
 • § 22 Studentstyret er vedtaksdyktig så lenge halvparten av de stemmeberettigede er til stede når møtet settes.
 • § 23 Alle politiske og organisatoriske saker krever absolutt flertall i Studentstyret (dvs. tre (3) stemmer).
 • § 24a Et styremedlem er inhabil dersom saken gagner medlemmer personlig, økonomisk og/eller sosialt.
 • § 24b Habilitetssaker avgjøres med alminnelig flertall i Studentstyret.
 • § 24c Et styremedlem erklært inhabil forlater møtet.
 • § 24d Et styremedlem er selv pliktig til å oppgi forhold om mulig inhabilitet.
6. Valg
 • § 25 Alle personvalg i Studentstyret skal avholdes med skriftlig eller digitalt valg med mindre vedtektene sier noe annet.
 • § 26 Alle studenter med gyldig semesterregistrering ved Norges Idrettshøgskole er valgbare til Studentstyret.
 • § 27 Studentstyrets har funksjonstid fra 1. oktober til 30. september påfølgende år.
 • § 28 Offentliggjøring av valg av nytt Studentstyret gjøres innen 1. september og valget skal gjennomføres i henhold til vedtektene og valginstruks.
 • § 29 Alle studenter med gyldig semesterregistrering har stemmerett.
 • § 30 Dersom det ikke er nok kandidater til Studentstyret skal valget gjennomføres som normalt, og et suppleringsvalg innen 1. januar.
7. Studentforeningene
 • § 31 Studentstyret skal legge til rette for et godt foreningsmiljø på skolen og være et bindeledd mellom foreningene og ledelsen.
 • § 32 Studentstyret skal ha en rådførende rolle for alle studentforeninger.
8. Økonomi
 • § 33 Studentstyrets midler fordeles i henhold til styrets formål og vedtak fattet av årsmøtet eller styremøte.
 • § 34 Styret som helhet har økonomiansvar og skal oppnevne ett medlem som økonomiansvarlig.
 • § 35 Økonomiansvarlig har ansvar for oppfølging av alle økonomiske saker og er pliktig til å informere styret forløpende om styrets økonomi.
 • § 36 Styreleder kan ikke inneha rollen som økonomiansvarlig.
 • § 37 Styreleder og økonomiansvarlig har tilgang til nettbank.
 • § 38 Studentstyret utformer egne retningslinjer for bevilgning av midler til studentforeninger, klasser og andre formål.
9. Fadderuka
 • § 39 Studentstyret er ansvarlig for ansettelse av faddersjef i samråd med kontaktperson fra administrasjonen og iht. gjeldende instruks.
10. Oppløsning
 • § 40 Oppløsning av Studentstyret kan bare behandles på årsmøte og krever 2/3 flertall.
 • § 41 Studentstyrets økonomiske midler skal, etter oppløsning og gjeldsavleggelse, dokumenteres hvordan gjenstående midler har blitt disponert.
 • § 42 Ingen styremedlemmer har krav på styrets økonomiske midler eller andel av disse etter oppløsning.
11. Signaturrett
 • § 43 Signaturrett tildeles styreleder og –nestleder i fellesskap.
12. Annet
 • § 43 Studentstyret har redaksjonell frihet på vedtekter og instrukser.