Utvalg og møter

Studentstyret har løpende dialog med ledelsen og andre nøkkelpersoner, men sitter også i en rekke utvalg. Under finner du en oversikt over utvalgene og våre representanter.

Ønsker du å komme med et innspill vi skal ta med til utvalgene?

 • Saker som ønskes lagt fram i utvalgene sendes på e-post til studentstyret@nih.no. De utvalgene som har faste møtedatoer, så vil frist for å melde inn saker være oppført i parentes. For øvrige utvalg som møtes ved behov, kan saker sendes inn fortløpende.
 • Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.
 • Møteplan for 2022/2023 vil bli satt fortløpende ila oktober.
Studieutvalg (SU)

Studieutvalget (SU) er styrets rådgivende organ i studiesaker. SU har et særlig ansvar for å følge opp og utvikle høgskolens kvalitetssikringssystem, for at studiene holder høyt faglig og pedagogisk nivå, samt for at det er helhet og sammenheng innen studieprogrammene og på tvers av disse.

Møter 2022/2023:

 • Møtedatoer kommer.

Studentstyrets representanter:

 • Stig Nygaard
 • Lilliane Seierstad Dale
Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljø omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at studentene kan konsentrere seg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det psykososiale miljøet.

I et godt læringsmiljø har for eksempel alle studenter tilgang til NIHs lokaler og aktiviteter uavhengig av funksjonshemning, luftkvaliteten er god og høgskolen har tiltak for å motvirke diskriminering av studenter osv.

Møter 2022/2023:

 • 19. oktober (meldefrist 10. oktober)
 • Ytterligere møtedatoer kommer

Studentstyrets representanter:

 • Joakim Marthinsen
 • Heidi Linn
Høgskolestyret

Høgskolestyret vedtar strategiar for utdanning, forsking og anna fagleg verksemd ved høgskolen, og har ansvar for høg kvalitet på fagleg verksemd. Styret har ansvar for effektiv drift av institusjonen i samsvar med lovar, reglar og forskrifter, samt rammer og mål gitt av overordna myndigheit. Styret har og ansvar for høgskolens økonomiske ressursar, eigedom og intern organisering.

Les mer om styret og sakslister.

Møter 2022:

 • 10. mars
 • 12. mai
 • 16. juni
 • 29. september
 • 3. november
 • 15. desember 

Studentstyrets representanter:

 • Tom-Daniel Laugerud
 • Joakim Marthinsen
Instituttråd

Opprettelse av nytt instituttråd på Norges Idrettshøgskole styrker studentdemokratiet og studenters rettigheter.

Oslo, 20/06/2023

Nylig opprettet man studentenes instituttråd ved Institutt for lærerutdanning og friluftsliv (ILF) ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Målet med rådet er å bidra til kvalitetssikring av ILF sine utdanningsprogrammer på emne- og programnivå.

 

Opprettelsen av instituttråd er en betydelig styrking av studentdemokratiet og studentenes rettigheter ved NIH. Dette vil gi studentene en mer direkte og effektiv måte å påvirke de sakene som påvirker deres faglige og sosiale miljø. Studentstyret ved NIH vil fortsatt ha en overordnet rolle i studentdemokratiet ved skolen. De vil også fortsette å representere alle studentene i utvalg på NIH, møter med rektoratet og eksternt og vil fortsatt ha ansvaret for å arrangere tillitsvalgtsmøter.

Instituttrådets oppgave

Rådet skal være bindeleddet mellom studenter, ansatte og ledelse og vil kunne komme enda nærmere sakene som berører instituttet. Videre vil man fokusere på å sikre kvalitet på studieprogrammene ved instituttet ved å vurdere sammenhengen mellom målene, emnene, undervisningen og eksamen. Rådet blir informert om og kan selv velge å være involvert i endringsprosesser som pågår ved instituttet. Det skal fungere som et bindeledd mellom studenter, ansatte og ledelse, og bidra til et sterkere studentdemokrati ved hele NIH.

- Opprettelsen av instituttrådet på ILF er et viktig skritt for å styrke studentdemokratiet og studenters rettigheter. Dette vil gi studentene en mer direkte stemme i saker som omhandler deres faglige og sosiale miljø. Sammen med de ansatte skal vi skape fremtidens utdanning og jobbe aktivt med å videreutvikle de ulike studieprogrammene ved instituttet, samt sikre at studentenes stemmer blir hørt, sier Emma Andresen, leder for instituttrådet.

Tom-Daniel Laugerud, leder for Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole, uttrykker også støtte til opprettelsen av instituttrådet. - Vi ser dette som en positiv utvikling for studentenes representasjon og innflytelse på instituttet og ser frem til å samarbeide tett med instituttrådet for å sikre at studentenes behov blir ivaretatt. Videre vil jeg berømme det arbeidet ansatte og studenter ved ILF har gjort noe i lengre tid for å gjøre at dette blir en realitet. Så håper vi at de tre andre instituttene ved NIH følger etter, sier Studentstyrets leder Tom-Daniel Laugerud.

Medlem i Studentstyret

På årets årsmøte til Studentstyret, ble det vedtatt at valgte ledere av instituttråd skal automatisk få plass i Studentstyret med stemmerett. Det å ha leder av instituttrådet som en del av det utvidede Studentstyret er en viktig faktor i å sikre en kobling mellom hele studentdemokratiet. Ved å ha en representant fra instituttrådet med i Studentstyret vil det være en direkte kobling mellom studentenes interesse i utdanningsprogrammene og studentenes interesse i andre aspekter av studenttilværelsen på instituttet, som for eksempel studentvelferd, sosiale arrangementer, og andre saker som berører studentene på tvers av programmene. Studentstyret kan da lettere forhøre seg direkte med instituttrådet om aktuelle saker og leder av instituttrådet får mer innsyn i øvrige deler av driften ved NIH.

Modell av kontakt punkter mellom NSO og KD. Se beskrivelsen i brødtekst.

 

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Har kontakt med Kunnskapsdepartementet (KD) og Studentstyret. 

Studentstyret (SST)

Har kontakt med NIH-styret og rektoratet, samt råd og utvalg på NIH.

Instituttråd

Har kontakt med instituttleder og programleder.

Tillitsvalgte 

Har kontakt med emneansvarlig. 

Den enkelte student 

Har kontakt med forelesere.

Foreningene 

Har kontakt med den enkelte student og studentstyret. 

Utval for likestilling, mangfald og inkludering (ULIM)

Utval for likestilling, inkludering og mangfald (ULIM) skal forvissa seg om at intensjonen i høgskolens handlingsplan fylgjes. Med grunnlag i leiarrapportar og saman med personal- og økonomiavdelinga skal utvalet utarbeida ein årleg rapport til styret.

Les meir om utvalet og handlingsplanen.

Møter:

 • Møtedato kommer

Studentstyrets representantar:

 • Tom-Daniel Laugerud
Ansettelsesutvalget

Utvalg som gjennomfører, sørger for at ansettelse (av medarbeidere) blir gjort på et rettferdig grunnlag og med riktig kvalifikasjoner.

Det er ikke anledning til å melde inn saker til ansettelsesutvalget.

Møter:

 • Utvalget møtes ved behov.

Studentstyrets representant:

 • Tom-Daniel Laugerud
Klagenemnda ved NIH

Klagenemnda er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Klagenemnda behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Møter:

 • Møtes ved behov.

Saker til klagenemda skal meldes til Studieseksjonen. Les mer om nemda og deres arbeid.

Studentstyrets representanter:

 • Lilliane Seierstad
 • Dale Heidi Linn
Treningssenterutvalget

Utvalget ser på treningstilbudet ved NIH for både studenter og ansatte. Her tar man opp saker som berører alle deler av treningssenter: innkjøp av utstyr, åpningstider m.m.

Møter:

 • Møtes ved behov, så saker kan sendes inn fortløpende.

Studentstyrets representant:

 • Stig Nygaard
Kantineutvalget

Utvalget ser på kantinetilbudet ved NIH for både studenter og ansatte. Her tar man opp saker som berører alle deler av kantina: vareutvalg, åpningstider m.m.

Møter:

 • Møtes ved behov, så saker kan sendes inn fortløpende.

Studentstyrets representant:

 • Lilliane Seierstad Dale