Utvalg og møter

Studentstyret har løpende dialog med ledelsen og andre nøkkelpersoner, men sitter også i en rekke utvalg. Under finner du en oversikt over utvalgene og våre representanter.

Ønsker du å komme med et innspill vi skal ta med til utvalgene?

 • Saker som ønskes lagt fram i utvalgene sendes på e-post til studentstyret@nih.no. De utvalgene som har faste møtedatoer, så vil frist for å melde inn saker være oppført i parentes. For øvrige utvalg som møtes ved behov, kan saker sendes inn fortløpende.
 • Av saksbehandlingshensyn kan noen saker måtte utsettes til neste møte, selv om de er meldt innen fristen.
 • Møteplan for 2022/2023 vil bli satt fortløpende ila oktober.
Studieutvalg (SU)

Studieutvalget (SU) er styrets rådgivende organ i studiesaker. SU har et særlig ansvar for å følge opp og utvikle høgskolens kvalitetssikringssystem, for at studiene holder høyt faglig og pedagogisk nivå, samt for at det er helhet og sammenheng innen studieprogrammene og på tvers av disse.

Møter 2022/2023:

 • Møtedatoer kommer.

Studentstyrets representanter:

 • Stig Nygaard
 • Lilliane Seierstad Dale
Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljø omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at studentene kan konsentrere seg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det psykososiale miljøet.

I et godt læringsmiljø har for eksempel alle studenter tilgang til NIHs lokaler og aktiviteter uavhengig av funksjonshemning, luftkvaliteten er god og høgskolen har tiltak for å motvirke diskriminering av studenter osv.

Møter 2022/2023:

 • 19. oktober (meldefrist 10. oktober)
 • Ytterligere møtedatoer kommer

Studentstyrets representanter:

 • Joakim Marthinsen
 • Heidi Linn
Høgskolestyret

Høgskolestyret vedtar strategiar for utdanning, forsking og anna fagleg verksemd ved høgskolen, og har ansvar for høg kvalitet på fagleg verksemd. Styret har ansvar for effektiv drift av institusjonen i samsvar med lovar, reglar og forskrifter, samt rammer og mål gitt av overordna myndigheit. Styret har og ansvar for høgskolens økonomiske ressursar, eigedom og intern organisering.

Les mer om styret og sakslister.

Møter 2022:

 • 10. mars
 • 12. mai
 • 16. juni
 • 29. september
 • 3. november
 • 15. desember 

Studentstyrets representanter:

 • Tom-Daniel Laugerud
 • Joakim Marthinsen
Utval for likestilling, mangfald og inkludering (ULIM)

Utval for likestilling, inkludering og mangfald (ULIM) skal forvissa seg om at intensjonen i høgskolens handlingsplan fylgjes. Med grunnlag i leiarrapportar og saman med personal- og økonomiavdelinga skal utvalet utarbeida ein årleg rapport til styret.

Les meir om utvalet og handlingsplanen.

Møter:

 • Møtedato kommer

Studentstyrets representantar:

 • Tom-Daniel Laugerud
Ansettelsesutvalget

Utvalg som gjennomfører, sørger for at ansettelse (av medarbeidere) blir gjort på et rettferdig grunnlag og med riktig kvalifikasjoner.

Det er ikke anledning til å melde inn saker til ansettelsesutvalget.

Møter:

 • Utvalget møtes ved behov.

Studentstyrets representant:

 • Tom-Daniel Laugerud
Klagenemnda ved NIH

Klagenemnda er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Klagenemnda behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Møter:

 • Møtes ved behov.

Saker til klagenemda skal meldes til Studieseksjonen. Les mer om nemda og deres arbeid.

Studentstyrets representanter:

 • Lilliane Seierstad
 • Dale Heidi Linn
Treningssenterutvalget

Utvalget ser på treningstilbudet ved NIH for både studenter og ansatte. Her tar man opp saker som berører alle deler av treningssenter: innkjøp av utstyr, åpningstider m.m.

Møter:

 • Møtes ved behov, så saker kan sendes inn fortløpende.

Studentstyrets representant:

 • Stig Nygaard
Kantineutvalget

Utvalget ser på kantinetilbudet ved NIH for både studenter og ansatte. Her tar man opp saker som berører alle deler av kantina: vareutvalg, åpningstider m.m.

Møter:

 • Møtes ved behov, så saker kan sendes inn fortløpende.

Studentstyrets representant:

 • Lilliane Seierstad Dale