Studentombudet

Studentombudets oppgave er å påse at studenters rettigheter ivaretas. Studentombudet har taushetsplikt, og er en uavhengig og nøytral part som søker å løse saker på lavest mulig nivå. 

Kjenn dine rettigheter

Som student har du både rettigheter og plikter knyttet til dine studier. Disse reguleres en rekke steder i lovgivningen, og kan være vanskelige å finne frem til. Det Studentombudet kan gjøre er å gi innsikt i dine rettigheter og plikter som student ved NIH. 

Studentombudet kan hjelpe deg i de fleste saker knyttet til studiesituasjonen din – for eksempel: gjennomføring og sensur av eksamen, mistanke om fusk, tilrettelegging, fravær og skikkethetsvurdering, samt undersøke om saken din blir riktig behandlet.

Studentombudet kan dessuten delta som en nøytral part i møter mellom deg som student og NIH, eller mellom deg og medstudenter. Studentombudet kan også hjelpe deg hvis du skal sende en søknad eller klage, ved å gi tilbakemelding på utkast, og veilede deg i det relevante regelverket.

Hvis du vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold, kan Studentombudet veilede deg om hva det innebærer dersom du velger å si fra om, for eksempel trakassering, mobbing eller brudd på sikkerhetsrutiner. Ønsker du å varsle anonymt, kan Studentombudet bistå der det er mulig.

Trenger du råd eller veiledning i saker knyttet til dine studier?

Studentombudet er et lavterskel tilbud, og det er helt uforpliktende å ta kontakt. Ingen sak er for liten eller stor, og alle henvendelser behandles konfidensielt.

Du finner mer informasjon om studentombudstjenesten, maler du kan bruke til å sende søknad eller klage, og en egen ressursside med forklaringer og lenker til aktuelt lovverk, på www.studentombudet.no.

Ta kontakt med Studentombudet ->
Studentombudet ønsker deg lykke til med studiene!

FAKTA:

 «Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt.»

Universitets- og høyskoleloven § 4-17 (2)

  • Fra august 2019 ble studentombud lovpålagt. Etter Universitets- og høyskoleloven § 4-17 skal alle studenter som går på et universitet eller en høyskole ha krav på å kunne henvende seg til et studentombud. Det er utdanningsinstitusjonens styre som skal sørge for at denne retten ivaretas. 
  • Ombudet skal være uavhengig av både institusjonen og studentene. Studentombudet kan derfor verken fatte vedtak i enkeltsaker eller instrueres av institusjonen. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.
  • NIH har hatt studentombud siden 2019, og har følgende mandat: https://www.uio.no/om/organisasjon/studentombud/mandat/mandat-for-studentombudet-nih.pdf
  • NIH har felles studentombud med flere andre høgskoler. Studentombudet er lokalisert på Universitetet i Oslo (UiO).

Kontakt

Her finner du:

Studentombudet