Saksgang i varslingssaker

Hva skjer videre med saken?

Innen ca en uke vil du få informasjon fra Si-fra mottaket om hva som skjer videre med saken.

Si fra-mottaket avgjør om saken skal behandles på program, fagseksjon eller av sentraladministrasjonen. Du vil få vite hvem som blir ansvarlig saksbehandler.

Faglig leder på fagseksjonen har ansvaret for at læringsmiljøet er forsvarlig og vil derfor alltid bli involvert hvis det har skjedd kritikkverdige forhold på seksjonen de leder.

Alle saker som meldes inn vil bli tatt alvorlig og undersøkt så langt det lar seg gjøre.

Alle sensitive dokumenter i saken blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.

Hvis det avdekkes kritikkverdige forhold, vil tiltak igangsettes for at avdekkede forhold opphører.

Hvilke rettigheter har du som sier ifra om noe kritikkverdig?

Hvis du ikke selv er part i saken, men sier fra om forhold du har fått kjennskap til, vil du ikke bli del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.

Hvis du sier fra om noe alvorlig du selv har vært utsatt for ved NIH, vil du bli part i en sak. Som part i en sak har du rett til å bli hørt og vil alltid bli invitert til en samtale for å kunne legge frem din versjon av saken. Til samtalen kan du gjerne ha med deg en person. Det kan være en venn, en advokat, et familiemedlem, studentrådgiver. Det vil bli skrevet referat fra møtet som du kan gi innspill til.

Du vil som part bli holdt orientert om behandling og utfall av saken så langt det er mulig på grunn av taushetsplikt overfor tredjepersoner.

Du skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi du sier ifra. Hvis du allikevel skulle opplever dette, ber vi deg ta direkte kontakt med HMSansvarlig.

Hvilke rettigheter har den som blir anklaget for noe kritikkverdig?

Enkeltpersoner som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de som bli anklaget vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.

Hvis en ansatt viser seg å være ansvarlig for alvorlig kritikkverdige forhold knyttet til sitt arbeid ved NIH,  kan det fremmes personalsak. Det er regler for hvordan slike saker skal føres i Tjenestemannsloven § 18 (lovdata.no).

Hvis en student har opptrådt grovt forstyrrende, kan det fremmes sak for Den sentrale klagenemnd. Regler for hvordan en slik sak skal føres finner du i Universitets- og høyskoleloven § 4.8 (lovdata.no).

Alle parter i saken vil få beskjed når saken avsluttes.

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Kristin Dybvad

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16