Mobbing, trakassering og seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering ved Norges idrettshøgskole. Reglementet er gjeldende for ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole.

Trakassering

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig adferd på campus og alle utdanningsinstitusjoner skal ha tiltak for å forebygge trakassering. NIH aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller seksuell trakassering. 

Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering.

Dette kan arte seg direkte gjennom ord og handlinger, eller unnlatelser av handlinger, men også på mer indirekte måter, se eksempler på Arbeidstilsynets nettsider om trakassering (arbeidstilsynet.no).

Mobbing

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing.

Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale og faglige nettverket ved NIH, stadig bli forbigått eller oversett, for eksempel når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid eller fleipet med og latterliggjort.

Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike former av dette. For å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid (arbeidstilsynet.no).

Seksuell trakassering

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 13 definerer seksuell trakassering slik:

    "Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom."

 Loven definerer videre høgskolens ansvar som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon på følgende måte:

    "Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering." 

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er alltid uvelkommen, og det er den som utsettes for ordene eller handlingene som avgjør om de kan aksepteres eller om de er krenkende.

Her er noen eksempler på hva som kan være seksuell trakassering:

  •  unødvendig berøring og "plukking"
  • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv
  • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger
  • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er ord eller handlinger av seksuell art som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Slik atferd er uakseptabel og skaper et dårlig studie- og arbeidsmiljø. Det hindrer og forstyrrer studenter og ansatte i deres arbeid.

Seksuell oppmerksomhet vil gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket.

 Det er likevel viktig å merke seg at det ikke er noen "fasit" på hva som regnes som seksuell trakassering. Mennesker har ulik oppfatning av hva som oppleves som krenkende eller ubehagelig, og enhver student og ansatt ved NIH har rett til å rapportere oppførsel som etter deres oppfatning oppleves slik.

Enhver ansatt eller student som blir anklaget for seksuell trakassering har likeledes rett til å gi sin versjon av hendelsene som ligger til grunn for anklagene og bli hørt før eventuelle vedtak fattes.

Arbeidstilsynets definisjon. 

Kontaktpersoner

NIH har følgende kontaktpersoner for å varsle om seksuell trakassering: