Helse, miljø og sikkerhet på laboratoriene

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-regler gjelder for alle laboratorier og verksted ved IFP/IIM. HMS arbeidet reguleres av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter samt lokale retningslinjer og bestemmelser,

Du som student har et ansvar for å sette deg inn i lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser på NIHs laboratorier. Du skal kjenne innholdet i HMS håndboken som gjelder for laboratoriene, og du skal ha gjennomført opplæring og fått tildelt et laboratoriesertifikat før du kan oppholde deg på et laboratorium ved høgskolen.

Brukere som skal benytte seg av laboratoriene i forbindelse med sitt arbeid har selv ansvaret gjennomføringen av datainnsamlingen. Laboratoriets tekniske personale vil stå for den nødvendige opplæringen, både den teoretiske og praktiske, slik at du som studenten eller stipendiaten skal kunne gjennomføre forsøket/datainnsamlingen etter de regler og krav som stilles.

Dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg til dette tar du kontakt med din veileder.

Generelt om HMS i laboratorier

 • Adgang til laboratoriene gis av seksjonsleder, labansvarlig eller ansatte på laboratoriene.
 • Yttertøy og sekker/bagger plasseres på henvist sted.
 • Brukere skal informeres om førstehjelpsutstyr, hjertestarter, brannslokningsapparater og rømningsvei ved brann.
 • Studentoppgaver og forskningsprosjekter skal vurderes for helserisiko.
 • Godkjent opplæring skal gjennomføres for den enkelte før arbeid på laboratoriet kan starte, jf. HMS-håndboka (åpner i nytt vindu).
 • Dersom man skal jobbe alene på laboratoriene skal man ha tillatelse for dette av nærmeste leder. Tillatelse gis basert på en risikovurdering av arbeidet.
 • Det er ikke tillat å spise eller å drikke på laboratoriene.
 • Brukere skal gjøres kjent med gjeldende avfallsrutiner, jf. forskrift om smittefarlig helseavfall.
 • Laboratoriene skal ryddes og rengjøres etter bruk.
 • Arbeid i laboratoriene skal utføres innenfor akseptabelt støy- og temperaturnivå (støyforskriften).
 • Førstehjelpskurs og hjertestarterkurs skal gjennomføres årlig.
 • Det skal organiseres en rydde- og vaskedag to ganger per år.

Som student/ansatt gjelder følgende i henhold til HMS håndboken

 • Planlegging og utførelse av eget arbeid skal ivareta helse, miljø og sikkerhet.
 • All nødvendig opplæring er gjennomført, jf. HMS-håndboka (åpner i nytt vindu)
 • Laboratoriene er ryddige og funksjonelle.
 • Mislighold i forhold til HMS håndboken vil bli meldt til leder, verneombud eller i avvikssystemet