Forsikring og rettigheter

NIH søker først og fremst å forebygge skader. Skulle ulykken likevel være ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret som student på NIH dersom du blir skadet i studietiden.

Er man som student ved NIH forsikret? Hvem er ansvarlig dersom jeg skulle skade meg? Hva har jeg rett på? Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NIH fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne.</p

Staten er såkalt selvassurandør. Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved høgskolen, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

1. Forsikring etter folketrygdloven

Studenter ved NIH har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

Yrkesskade defineres som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse. For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått mens studenten var:

  • i en undervisningssituasjon,  
  • på undervisningsstedet,  
  • i undervisningstiden.

Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. Lesesalsarbeid likestilles med undervisning. Dekningen etter folketrygdloven omfatter også ekskursjoner, feltarbeid mv. utenfor høgskolens område, forutsatt at virksomheten foregår i regi av høgskolen. Dekningen omfatter også skader som oppstår ved ulykke som inntreffer når studenten reiser mellom undervisningssted og praksissted i forbindelse med praksisavvikling. 

NAV avgjør om en skade godkjennes i forhold til folketrygdloven. Studenten må selv søke NAV om ytelser.

Dersom man har bodd i utlandet i en lengre periode vil man slutte å være medlem av Folketrygden. 

 2. Studenter i praksis

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

  • studenten må ha utført et arbeid
  • for en arbeidsgiver
  • i arbeidstiden

Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

Når du er i praksis i en virksomhet, skal du som hovedregel regnes som en arbeidstaker på praksisstedet. Det er den virksomheten der en student utfører arbeidet som regnes som arbeidsgiver, ikke undervisningsinstitusjonen.

Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal du melde avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Avviket skal også meldes i NIHs avvikssystem. Her kan områdeansvarlig bistå med å melde inn saken.

Når du er ute i praksis, kan du i tillegg til yrkesskadedekning etter folketrygdloven, også ha rett til yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du i praksisen utfører de tilnærmet samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte, kan du altså ha rettigheter etter loven.

For at studenter i den aktuelle situasjonen skal være omfattet av disse bestemmelsene, må de være å regne som arbeidstakere etter de ovennevnte reglene. Er de det, er det praksisstedet som er arbeidsgiver, og som har ansvar for å tegne yrkesskadeforsikring.

Prosedyre er som følger:

Studenten skal så snart som mulig kontakte Høgskolen om skader og gjør følgende:

  • Studenten og praksisstedet skal sammen fylle ut skadeskjema (NAV13-07.05) som underskrives av arbeidsgiver (praksissted).
  • Skjemaet med nødvendige dokumenter oversendes til Høgskolen ved områdeansvarlig.
  • Høgskolen legger ved bekreftelse om studentens status, og oversender alle dokumenter til studentens lokale NAV-kontor (der vedkommende er folkeregistret) og beholder kopi i arkivet.

Skaden må meldes til NAV og det treffes der vedtak om eventuell godkjent yrkesskade. Hvorvidt dette utløser rettigheter hos NAV beror på en vurdering av den konkrete saken. Dersom det foreligger en godkjent yrkesskade kan det ved løpende ytelser fra NAV gis en yrkesskadefordel i eventuell utbetaling.

3. Studenter som studerer eller er på feltarbeid i utlandet

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NIH fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

 Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved høgskolen, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer 

Studenter som studerer eller som reiser på feltarbeid i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut. NIH anbefaler ikke spesielle typer forsikring, men viser til at ANSA har egne tilbud for studenter som skal studere i utlandet. Ta kontakt med internasjonalt kontor ved NIH for råd og sikkerhet i utlandet for utreisende studenter.

4. Forsikring for utenlandske studenter

Utenlandske studenter omfattes ikke automatisk av Folketrygdens ytelser, siden man må oppholde seg en viss tid i Norge før man blir medlem av Folketrygden. Utenlandske studenter må henvende seg til det lokale NAV-kontoret for mer informasjon.

Les mer om regelverket for utenlandske studenter i Norge

5. Erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper

NIH vil kunne være erstatningsansvarlig for skader som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra høgskolens ansatte og skader oppstått på grunn av feil ved bygninger eller teknisk utstyr. I slike tilfeller er NIH ansvarlig for skader på vanlig erstatningsrettslig grunnlag. Dersom studenter mener at de har et økonomisk krav overfor NIH, må dette legges fram slik at NIH kan ta stilling til det.

NIH søker først og fremst å forebygge skader ved å gå igjennom relevante sikkerhetsrutiner med studentene og å holde bygningsmassen i orden. For eksempel må alle studenter som skal arbeide på laboratorier lese HMS håndboken og skrive under på at dette har blitt gjort i form av utfylling av laboratoriesertifikat for den enkelte lab.

6. Dekking av utgifter i forbindelse med skader

Når en student skader seg sender NIH saken inn til NAV. Dersom man har utgifter i forbindelse med en skade, som f. eks utgifter i forbindelse med tannlegebesøk eller legebesøk, kan man henvende seg til NAV for å få dekket dette. Dette kan først gjøres etter at skaden er innmeldt til NAV fra NIH. 

Det er derfor viktig at den skadede melder inn saken så fort som mulig. NIH dekker ikke slike utgifter. En skade som oppstår kan medføre at studenten får varige men. Det er derfor svært viktig at alle skader meldes inn. Dersom skaden skulle utvikle seg til å bli en yrkesskade, må det være dokumentert når og hvor skaden oppstod.

NIH dekker heller ikke utgifter i forbindelse med reise til og fra skolen med taxi.

Kontakt