Retningslinjer for timeplanlegging

Studieutvalget vedtok retningslinjer for timeplanlegging våren 2019. Retningslinjene gjelder fra og med studieåret 2019-2020

Undervisningstid er følgende:

Kl. 0815-16.15 mandag, onsdag, torsdag og fredag
Kl. 0815-12.00 tirsdag

  • Timeplanen planlegges og publiseres for et semester av gangen
  • Frist for innmelding av timeplangrunnlag for høsten er 15. april og for våren 25. september
  • Timeplanansvarlig legger timeplanen i samarbeid med programleder. Her skal programleder påse god faglig progresjon, og om det er andre behov det skal tas hensyn til.
  • Timeplanansvarlig koordinerer felles emner på tvers av alle program på 1BA og MAIVI, og samarbeider videre med programledere på BA/koordinatorer på MAIVI når fellesemner er lagt.
  • Timeplanen endres ikke etter publisering med unntak av vektige grunner. Slike endringer skal komme direkte fra programleder. Bytte av lokaler og navn på foreleser tar emneansvarlig direkte med timeplanansvarlig.
  • Tidspunkt for eksamener og innleveringer endres ikke etter publisering.
  • Felles 5 sp aktivitetsemner på 1BA kan timeplanfeste totalt maks 80 timer undervisning/aktivitet/oppgavetimer
  • Programledere avklarer med ansvarlig seksjonsleder om emner som har en blanding av teori og praksis skal falle inn under retningslinjene for teoriemner eller aktivitetsemner i forhold til undervisningsomfang.
  • Programledere skal avklare med ansvarlig seksjonsleder hvis undervisningsomfang på enkeltemner er høyere enn oppgitt i beregning av arbeids- og undervisningsomfang.

Kontakt