Klagenemnda ved NIH

Klagenemnda er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Klagenemnda behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Klagenemndas virksomhet er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 5-1. Mandatet for øvrig følger av universitets- og høyskolelovens bestemmelser på de enkelte saksområder:

 • mistanke om fusk og forsøk på fusk, §§ 4-7 første ledd b) og 4-8 tredje ledd
 • merknader på politiattest, § 4-9 femte ledd
 • utestengning og bortvisning etter § 4-8 første og andre ledd
 • utestengning etter skikkethetsvurdering, §4-10 fjerde ledd
 • falske vitnemål og opptakskarantene, §§ 3-7 åttende ledd og 4-7 første ledd a)
 • klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt, § 5-1
 • klager over formelle feil ved eksamen, § 5-2
 • andre klager fra studenter dersom forholdet er gjenstand for klage etter forvaltningsloven, § 5-1
 • tvungen avslutning av doktorgradsutdanning, § 4-13 annet ledd
 • klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling, § 4-13 fjerde ledd 
 • nedsettelse av advokatsalær, § 4-8 femte ledd

Klagenemndas vedtak i klager på enkeltvedtak etter § 5-1, klager over formelle feil etter § 5-2 og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling etter § 4-13 fjerde ledd er endelige og kan ikke påklages.

Hvordan klage?

Klager skal sendes til Studieseksjonen som er sekretariat for Klagenemnda. Informasjon om klagerett, klagefrist og formelle krav til klagen, samt eventuelle opplysninger om særskilte rettigheter, skal følge høgskolens vedtak. Dersom det er ikke er grunnlag for omgjøring av vedtaket (gi medhold i klagen), sendes klagen videre til nemnd for endelig vurdering.

Felles klagenemnd er nasjonal klageinstans for de vedtakene fattet av klagenemnda som kan påklages. Klager stiles til Felles klagenemnd og sendes til NIH. Klagen vil bli fremlagt på nytt for klagenemnda ved NIH. Dersom klagenemnda opprettholder sitt vedtak, sendes saken i sin helhet til Felles klagenemnd. 

Klager på opptak gjennom Samordna opptak skal i mange tilfeller behandles av Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak, og ikke av klagenemnda ved NIH. Det skal framkomme av vedtaket hvilken klagenemnd som skal behandle klagen. Klager på vedtak om opptak stiles til den aktuelle klagenemnda og sendes til opptakskontoret som har fattet vedtaket. 

Studenter har rett til å la seg bistå av advokat der det er reist sak om utestenging eller bortvisning. Utgifter til dette dekkes av institusjonen etter bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd.

Sammensetning av nemda

Klagenemnda skal ha fem medlemmer. Leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

Sekretariat

Studieseksjonen

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031