Kvalitetsområder

Norges idrettshøgskole har valgt å dele inn kvalitetsarbeidet i 5 kvalitetsområder. Disse må ses i sammenheng med hverandre.

Inntakskvalitet
Kvaliteten på studentene som blir tatt opp på studieprogrammene. Motivasjon, karakternivå/forkunnskaper og studentmassens sammensetting.

Undervisningskvalitet
Kvalitet på veiledning, undervisning og læringsaktiviteter, studentenes egen innsats, og læringsutbytte. Varierte og studentaktive læringsformer. Utvikling av undervisningskompetanse. Forskningsfeltet og praksisfeltet som læringsarena. Fagansattes samarbeid om planlegging, utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og vurdering.

Programkvalitet
Kvalitet på og sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Sammenheng og progresjon i emnene horisontalt og vertikalt. Relevans for arbeids- og samfunnsliv. Programmenes tilknytning til forskningsfeltet og arbeidslivet/praksistilknytning gjennom studieløpet.

Rammekvalitet
Kvalitet på infrastruktur og studie- og læringsmiljø. Rammekvalitet rapporteres til Styret i årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget.

Resultat- og relevanskvalitet
Grad av oppnådd læringsutbytte. Gjennomføringsgrad. Om kandidatene får relevant arbeid.

Kvalitetsindikatorer
For å kunne vurdere i hvilken grad NIH oppnår målene benyttes informasjon fra en rekke kilder. Den følgende oversikten inkluderer de mest relevante kildene. Listen er ikke uttømmende:

• Opptaksdata
• Nøkkeltall fra FS og DBH
• Studiebarometeret (NOKUT)
• Årlig programevaluering (NIH)
• Underviserundersøkelsen (NOKUT)
• Shot-undersøkelsen (Studentsamskipnadene)
• Lokale læringsmiljøundersøkelser
• Periodisk evaluering
• Kandidatundersøkelser (NIH og NIFU)
• Institutt- og programledelsens kontakt med arbeidslivet
• Rapportering fra fellestjenester som NIHLS (læringssenteret) og biblioteket
• Dokumentasjon og vurderinger produsert gjennom kjerneprosessene i kvalitetssikringssystemet