Mål for kvalitetsarbeidet

Strategiske mål for utdanningsvirksomheten er forankret i strategisk plan. For perioden 2016-2020 har styret vedtatt et hovedmål med underliggende delmål innenfor det strategiske området utdanning og læringsmiljø. Det systematiske kvalitetsarbeidet skal bidra til at NIH når disse målene.

Hovedmål: NIH skal utdanne kompetente og etterspurte kandidater som bidrar til å styrke samfunnet med idrettsvitenskapelig innsikt og engasjement. 

Delmålene i perioden er:

 • NIH skal gjennom fremragende undervisning og et engasjerende læringsmiljø rekruttere og utdanne dyktige og motiverte studenter
 • NIH skal videreutvikle en studieportefølje med høy faglig kvalitet som samsvarer med kompetansebehovene i samfunnet
 • NIHs studieprogram skal være forskningsbaserte og praksisnære
 • NIHs forskerutdanning skal være av høy internasjonal standard og rekruttere de beste forskertalentene innenfor idrettsvitenskap

Dette skal vi oppnå ved å:

 • Sette tydelige læringsmål og sikre en kvalitetsorientert og ambisiøs studiekultur
 • Sørge for at alle vitenskapelige ansatte gjennomfører universitets- og høyskolepedagogisk kompetanseheving, samt belønne gode undervisere
 • Øke bruken av studentaktive læringsformer og samarbeide med studentene om å skape et inkluderende læringsfellesskap
 • Systematisere samarbeidet med arbeidslivet om studieprogramutvikling
 • Styrke studentdeltakelsen i forsknings- og utviklingsarbeid på alle utdanningsnivå
 • Videreutvikle relevante praksisordniner og god veiledningskompetanse innen skolevek, idrettsorganisasjoner, helsesektor og offentlig forvaltning
 • Styrke kompetansen innen veiledning og forskningsledelse blant vitenskapelig ansatte
 • Stimulere doktorgradsstudenter og forskere til å presentere sin forskning på internasjonale forskningskonferanser og legge opp til utenlandsopphold
 • Stille høye krav til kvalitet, omfang og selvstendighet i doktorgradsavhandlingene