Maler og ressurser

Håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges idrettshøgskole beskriver en rekke nøkkelfunksjoner og roller. Det er utviklet arbeidsbeskrivelser og malverk knyttet til de fleste av disse. 

Studieutvalget (SU) har ansvar for at NIHs utdanningsvirksomhet blir gjennomført i tråd med sentrale styringsdokumenter:   

Det overordnede ansvaret for undervisningskvalitet i et studieprogram tilligger seksjonsleder. Den operative oppfølgingen utføres primært gjennom rollene som programleder og emneansvarlig. 

Programleder - aktuelle dokumenter

Emneansvarlig - aktuelle dokumenter

Andre maler og dokumenter