Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Sentrale roller og aktiviteter i kvalitetsarbeidet ved NIH

Student

Det forventes at studentene har en aktiv rolle i NIHs kvalitetsarbeid. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger, deltagelse i evalueringer, og aktivt engasjement i studieaktiviteter og gjennom tillitsvalgte. Tillitsvalgte studenter har et særlig ansvar for å engasjere medstudenter til å bidra i det kvalitetsfremmende arbeidet ved NIH.

Underviser

Undervisers rolle er å gjennomføre og utvikle undervisning- og læringsaktiviteter som stimulerer til at studentene oppnår læringsutbyttet i emnet. Dette gjøres i dialog med emneansvarlig, andre undervisere og studentene. Underviser har tett kontakt med studenten og har derfor et særlig ansvar for å sikre god kvalitet i emnet.

Emneansvarlig

For hvert emne skal instituttleder oppnevne en emneansvarlig. Det er fastsatt arbeidsbeskrivelse for denne funksjonen. Hver gang et emne er gjennomført skal emneansvarlig levere en rapport til studieprogramleder etter fastsatt mal. For å sikre oppfølging av tiltak, har mal for emnerapport ett punkt om oppfølging av tiltak fra forrige emnerapport. Et eget punkt om sterke sider ved emnet, skal benyttes til å skape oppmerksomhet om hva som fungerer spesielt bra i emnet. Emneansvarlig bør i sin rapport foreslå tiltak og endringer på programnivå eller av administrative rutiner/støttefunksjoner inn mot forbedret programleveranse.

Programleder

For hvert program skal instituttleder oppnevne en programleder. Det er fastsatt arbeidsbeskrivelse for programleder. Programleder har blant annet ansvar for å gjennomføre evaluering av programmet og iverksette endringstiltak. Emnerapporter, studentevalueringer, innspill fra arbeidslivet, nøkkeltall på programnivå og diskusjon i programutvalget vil være bakgrunnsmateriale for rapporten fra programleder. Det er fastsatt mal for programrapporten. Programleder for doktorgradsprogrammet er leder av KFU. Leder av KFU oppnevnes av Styret. Det lages ikke en egen programrapport om kvalitetsarbeidet på doktorgradsprogrammet utover årsrapporten fra KFU til Styret.

Programutvalget

Programutvalgets funksjon er å støtte og være rådgiver for programleder i det løpende arbeidet med kvalitetsutvikling. Det er fastsatt mandat for programutvalget. Programutvalget består av to ansatte og to studenter. Programutvalgets møter skal legges rett i etterkant av klassens time. Dette gir de tillitsvalgte studentene en bedre mulighet til å løfte saker fra hele klassen i programutvalget. KFU ivaretar programutvalgets rolle for doktorgradsprogrammet. Det er vedtatt retningslinjer for sammensetningen og oppnevningen av komiteen (se mandat for KFU).

Dialogmøte

NIH ønsker å legge til rette for en styringsdialog gjennom effektive arbeidsprosesser og ledelse hvor utvikling og samhandling er i fokus. Formålet med dialogmøtene er å oppnå et tettere samarbeid om studiekvalitet mellom instituttledelse og institusjonsledelsen. Referatene følger som vedlegg til årsrapporten. Møtene er en del av det systematiske kvalitetsarbeidet hvor programutvikling er sentralt.

Instituttleder

Instituttene er emne- og programeiere, og instituttleder har myndighet til å disponere instituttets personell og økonomiske ressurser. Instituttlederne har på den bakgrunn en viktig rolle i kvalitetsutviklingen og kvalitetssikringsarbeidet. Instituttleder skal stimulere til videreutvikling og kvalitet i planlegging og gjennomføring av studier, undervisning og veiledning. Instituttlederne vil både bli involvert i kjerneprosessen underveis, i dialog med emneansvarlige og programledere før rapportering, og når programrapportene er klare. Instituttleder skal vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes innenfor instituttets rammer.

Studieutvalget (SU)

Det er fastsatt mandat for SU. SU skal vurdere kvalitetsutviklingen for hele utdanningsvirksomheten ved høgskolen til og med masternivå og behandler saker underveis i studieåret. SU vil ha et særlig ansvar for å vurdere kvalitetsutviklingen på de områdene som angår flere av studieprogrammene.

Komiteen for forskerutdanning (KFU)

Det er fastsatt mandat for KFU. KFU har ansvaret for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i doktorgradsprogrammet ved høgskolen. I dette arbeidet inngår systematisk evaluering og utvikling av programmet som helhet med hensyn på faglig og pedagogisk kvalitet. KFU behandler også saker underveis i studieåret som inngår i kvalitetssikringen av doktorgradsprogrammet. Alle oppgavene er spesifisert i "Kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning" (systembeskrivelsen).

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Det er fastsatt mandat for læringsmiljøutvalget. LMU har det operative ansvaret for flere av tiltakene i kvalitetssikringssystemet som skal bidra til at høgskolen har et så godt studie- og læringsmiljø som mulig. Årsrapport om LMUs arbeid blir derfor behandlet av styret i samme møte som styret behandler årsrapport om kvalitetsarbeidet. Utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser (UPT) sin rapport inngår som en del av årsrapporten til LMU.