Oppbygging og gyldighetsområder

Systembeskrivelsen er hoveddokumentet om kvalitetssikringssystemet. Det er i tillegg utviklet retningslinjer for arbeidet på ulike områder ved høgskolen.

Om systembeskrivelsen

Systembeskrivelsen beskriver kjerneprosessene i høgskolens kvalitetssikringssystem. Videre i dokumentet omtales nøkkelfunksjoner og roller i kvalitetssikringssystemet.

Godkjenning

Styret ved NIH har ansvar for kvalitetssikringssystemet ved høgskolen. Endringer i systembeskrivelsen forutsetter at styret har godkjent endringene. Rutiner og prosesser som kun gjelder administrativ virksomhet, kan endres innenfor de rammer som styret har fastsatt.

Oppdatering

I forbindelse med årsrapport til Styret om kvalitetsarbeidet, vil behov for utvikling og endring av kvalitetssikringssystemet bli vurdert. Årsrapporten skal ha et separat punkt hvor kvalitetssikringssystemet i seg selv behandles og revideres. Revisjoner av kvalitetssikringssystemet medfører revisjon av kvalitetshåndboken.

Høgskolens kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystemets rapporteringssyklus er basert på studieår. Emneansvarlige, programledere og personer med andre funksjoner skal iverksette endringer som er kvalitetsfremmende så raskt som mulig, innenfor rammen av sine arbeidsbeskrivelser/mandater. Komiteen for forskerutdanning (KFU) leverer en egen årsrapport for doktorgradsprogrammet til Styret. Denne kommer i tillegg til Studieutvalgets (SU) årsrapport om kvalitetsarbeidet. I årsrapportene til Styret om kvalitetsarbeidet vil det framgå hvordan høgskolen har arbeidet systematisk med kvalitetsarbeid og hvilke tiltak som er gjennomført i foregående studieår.

Kvalitetsfremmende tiltak for det kommende året skal fastsettes av Styret ved behandling av årsrapportene til styret om kvalitetsarbeidet, og skal framkomme i overordnet virksomhetsplan (OVP).

For å sikre og utvikle kvaliteten i emner og studieprogram, er det etablert en rapporteringskjede som kalles kjerneprosessene. Kjerneprosessene er primært sentrert rundt høgskolens programkvalitet, og involverer sentrale aktører for å videreutvikle faglig og pedagogisk kvalitet i utdanningene.