Nøkkelfunksjoner

For at kvalitetssikringssystemet skal fungere etter intensjonen, er det viktig at oppgaver og ansvar i systemet er klart definert.

Alle involverte skal være kjent med egen funksjon og hvordan denne henger sammen med andre funksjoner.

Tabellen under gir skjematisk oversikt over nøkkelfunksjoner som spiller sentrale roller i kvalitetssikringssystemet, inkludert kjerneprosessene. Det formelle ansvaret i systemet er satt opp i kolonne nummer to. I kolonnen ytterst til høyre er konkrete arbeidsoppgaver i kvalitetssikringssystemet beskrevet.

 

Funksjon Formelt ansvar  Arbeids-beskrivelse/ mandat Konkrete oppgaver som skal utføres i kvalitetssikringssystemet
Emneansvarlig
Oppnevnes av instituttleder
Har det daglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av emnet og kvaliteten på emnenivå Arbeids-beskrivelse Skal forestå studentevaluering av emnet og levere emnerapport etter fastsatt mal innen gitte tidsfrister
Programleder
Oppnevnes av instituttleder
Har det daglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av studieprogrammet, inkludert helhet og sammenheng Arbeids-beskrivelse Skal levere programrapport etter fastsatt mal innen gitte tidsfrister
Programutvalg
Studentene velger selv tillitsvalgte. Instituttleder oppnevner vitenskapelig ansatte
Støtte og rådgiver for programleder i kvalitetsutviklingen på programnivå Mandat Skal drøfte studiekvalitet på både emne- og programnivå i møte minimum en gang per semester
Instituttleder
Åremålsstilling. Ansettes av styret
Har overordnet ansvar for kvaliteten på emner og program som er tilknyttet instituttet og myndighet i forhold til instituttets ressursdisponering   Skal oppnevne emneansvarlige og programledere, vurdere programrapporter og kvalitetsarbeid på instituttet, og ha medarbeidersamtaler med alle ansatte på instituttet
Dialogmøte
Instituttledelse/KFU og rektorat oppnevner medlemmer
Sikre tett og utviklingsorientert dialog mellom institutt og institusjonsledelsen og mellom KFU og rektorat   Fremme gode diskusjoner for utvikling og forbedringer som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet. Følge opp sentrale tiltak mot overordnet virksomhetsplan og årsrapport
Studieutvalg (SU)
Oppnevnes av styret
Er rådgivende organ for høgskolens ledelse i spørsmål om høgskolens studier. Styret kan delegere myndighet til SU i konkrete saker Mandat Skal vurdere endringer i programplaner og ta initiativ til institusjonsovergripende tiltak for utvikling av studiekvaliteten. Skal levere årsrapport til styret om kvalitetsarbeidet
Komiteen for forsker-utdanning (KFU)
Oppnevnes av styret
KFU har ansvaret for å kvalitetssikre forskerutdanningen ved NIH. Komiteen har et særskilt ansvar for systematisk evaluering og utvikling av selve ph.d.-programmet, inkludert programkvalitet som ledd i utdanningskvaliteten Mandat Skal ta initiativ til tilak for utvikling av programmet og gjøre vedtak som endringer i doktorgradsprogrammet. Skal levere årsrapport til styret om kvalitetsarbeidet på doktorgradsprogrammet
Studenttillitsvalgt
Velges av og blant studentene på et program
Er studentorgan på studieprogramnivå, fremmer studentenes synspunkter overfor programmet Fastsatt i Lov om universiteter og høgskoler Medlemmer i programutvalg. Skal høres i alle saker som angår studentene på programmet
Læringsmiljøutvalg (LMU)
Oppnevnes av styret
LMU skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø Mandat Skal årlig levere rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
Utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser (UPT)
Leder oppnevnes av rektor. Fast medlem, programleder 1BA og to studenter oppnevnes av studentstyret
Har ansvar for tilrettelegging av studier for enkeltstudenter med funksjonsnedsettelser Mandat Skal levere rapport til LMU om institusjonens arbeid med tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser