Mål for kvalitetsarbeidet

NIHs arbeid med utdanningskvalitet er forankret i strategisk plan. For perioden 2021-2025 har styret vedtatt et hovedmål med tre underliggende delmål innenfor det strategiske området utdanning og læringsmiljø. Det er også vedtatt et relevant delmål om studentrekruttering innenfor det strategiske området kommunikasjon og samfunnskontakt (delmål fire).

Hovedmål

NIH skal tilby forskningsbaserte og samfunnsrelevante idrettsvitenskapelige utdanninger der studentenes læring og et inkluderende læringsmiljø står i sentrum.

Delmål

 1. Vi skal legge til rette for god studentmedvirkning og økt faglig samspill mellom studenter og undervisere.
 2. NIH skal i dialog med samfunn og arbeidsliv sikre at studieprogrammene utdanner kandidater med relevant kompetanse som etterspørres i dag og i fremtiden.
 3. Våre undervisere skal utvikle og ta i bruk varierte og innovative undervisnings- og vurderingsmetoder som bidrar til god læring.
 4. NIH skal ha en attraktiv studieportefølje som rekruttere faglig dyktige, motiverte og engasjerte studenter fra et mangfold i samfunnet.

Dette skal vi oppnå ved å:

 • ha en kultur for kvalitet i utdanningen der de faglig ansatte, administrasjonen og studentene samarbeider om å forbedre studiekvaliteten
 • øke omfanget og kvaliteten på faglige tilbakemeldinger til studentene underveis i studieløpet
 • styrke samarbeidet med relevante utdanningsinstitusjoner internasjonalt og sørge for at en betydelig andel av kandidatene har et utvekslingsopphold som en del av graden sin
 • utvikle læringsmål, arbeids- og vurderingsmetoder i studiene i dialog med arbeidslivet
 • styrke den utdanningsfaglige kompetansen blant undervisere på en måte som stimulerer en forskende tilnærming til egen undervisning
 • ha et særlig fokus på at undervisere skal kunne utvikle og utnytte digitale ressurser i utdanningene
 • øke kjennskapen og kunnskapen til NIH som utdanningsinstitusjon blant en større bredde av befolkningen
 • arbeide langsiktig med studentrekruttering gjennom prioriterte digitale kanaler og eksterne kontaktpunkter