Evaluering og kvalitetsutvikling

Studentevaluering av emnet

I kjerneprosessene er det lagt opp til at hvert emne skal evalueres anonymt av studentene minimum hvert tredje år. Det er laget en mal for hvordan evaluering skal gjennomføres. I tillegg skal emnene evalueres underveis, noe som skjer i klassens time. Klassens time skal timeplanfestes minst to ganger per semester. Det er noen unntak for doktorgradsprogrammet. Dette er beskrevet i "kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning".

Studentevaluering av programmet

Studentevaluering av studieprogram skjer årlig gjennom studiebarometeret (bachelor og master). Mot slutten av hvert studieprogram gjennomføres en egen programevaluering. Programleder er ansvarlig for at det gjennomføres studentsamtaler med alle studentene på programmet. Disse gjennomføres normalt i det første studieåret.

Periodisk evaluering

Periodisk evaluering av studieprogram med eksternt oppnevnt komité skal gjennomføres ca. hvert 6. år. Det er utarbeidet retningslinjer og tidsplan for hvordan denne evalueringen skal gjennomføres ved NIH. Periodisk evaluering gjennomføres for alle studier med et omfang på over 60 studiepoeng. Studietilbud med mindre omfang enn 60 studiepoeng skal kun gjennomføre periodisk evaluering hvis fagmiljøet etterspør dette eller hvis det systematiske kvalitetsarbeidet avdekker forhold som gir grunnlag for at SU kan vedta en periodisk evaluering.

Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid

Årsrapportene til styret om kvalitetsarbeidet fra KFU og SU behandles av styret i november/desember for å sikre at foreslåtte tiltak på institusjonsnivå inngår i høgskolens årlige plan- og budsjettprosess. LMU rapporterer om rammekvalitet i egen årsrapport til Styret.

Nøkkeltall

Relevante nøkkeltall leveres av studieavdelingen og avdeling for forskning og bibliotek.