Varsling av uønskede forhold

Retningslinjer mot seksuell trakassering ved Norges idrettshøgskole. Reglementet er gjeldende for ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole.

Hva er seksuell trakassering?

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 13 definerer seksuell trakassering slik:

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom."

 Loven definerer videre høgskolens ansvar som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon på følgende måte:

"Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering." 

 Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er alltid uvelkommen, og det er den som utsettes for ordene eller handlingene som avgjør om de kan aksepteres eller om de er krenkende. Her er noen eksempler på hva som kan være seksuell trakassering:

  •  unødvendig berøring og "plukking"
  • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv
  • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger
  • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er ord eller handlinger av seksuell art som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Slik atferd er uakseptabel og skaper et dårlig studie- og arbeidsmiljø. Det hindrer og forstyrrer studenter og ansatte i deres arbeid.

Seksuell oppmerksomhet vil gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket.

 Det er likevel viktig å merke seg at det ikke er noen "fasit" på hva som regnes som seksuell trakassering. Mennesker har ulik oppfatning av hva som oppleves som krenkende eller ubehagelig, og enhver student og ansatt ved NIH har rett til å rapportere oppførsel som etter deres oppfatning oppleves slik. Enhver ansatt eller student som blir anklaget for seksuell trakassering har likeledes rett til å gi sin versjon av hendelsene som ligger til grunn for anklagene og bli hørt før eventuelle vedtak fattes.

Varsling

Alle henvendelser om seksuell trakassering skal tas på alvor ved NIH, og den enkelte sak skal behandles på en forsvarlig måte.

 Ved NIH er det flere personer som kan kontaktes dersom en føler seg utsatt for seksuell trakassering. Disse gis opplæring i hvordan slike henvendelser skal håndteres.

 Alle kontaktpersoner har taushetsplikt. Det presiseres at den som tar opp saken har mulighet til å kontakte hvem en vil i en slik sak. Dersom en ønsker å bringe saken videre skal man kontakte personal- og økonomiavdelingen som besitter kompetanse om hvordan håndtere og behandle slike saker. Saken behandles kun dersom den som blir utsatt for trakasseringen ønsker at dette gjøres. Men man kan også ta kontakt for å snakke om eller bearbeide en hendelse uten at en trenger å gå videre med klagen.

Kontaktpersoner

NIH har følgende kontaktpersoner for å varsle om seksuell trakassering:

  • Programansvarlige
  • Studentstyrets leder og nestleder
  • Verneleder Line F. Blekeli

Saksbehandling

Det er personalrådgivere og/eller personal- og økonomisjef som skal sørge for at den enkelte sak blir behandlet på en forsvarlig måte.

Kontakt

Line Fiskerstrand Blekeli

Seksjonsjef

Telefon: +47 23 26 20 52 / +47 413 12 562