Varsling av uønskede forhold

Retningslinjer mot seksuell trakassering ved Norges idrettshøgskole. Reglementet er gjeldende for ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole.

Hva er seksuell trakassering?

I Likestillingslovens § 8a definerer seksuell trakassering slik:

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er ikke tillatt. Slik trakassering anses som forskjellsbehandling i strid med § 3.

Med trakassering på grunn av kjønn menes uønsket atferd som er knyttet til en persons kjønn og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer”.

 

Loven definerer videre høgskolens ansvar som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon på følgende måte:

Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at trakassering i strid med bestemmelser i denne loven skjer innenfor sitt ansvarsområde”. 

 

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er alltid uvelkommen, og det er den som utsettes for ordene eller handlingene som avgjør om de kan aksepteres eller om de er krenkende. Her er noen eksempler på hva som kan være seksuell trakassering:

 

·       unødvendig berøring og "plukking"

·        nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv

·        seksuelle framstøt, forslag og hentydninger

·        visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner

 

 

Plagsom eller truende seksuell oppmerksomhet er ord eller handlinger av seksuell art som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Slik atferd er uakseptabel og skaper et dårlig studie- og arbeidsmiljø. Det hindrer og forstyrrer studenter og ansatte i deres arbeid.

 

Seksuell oppmerksomhet vil gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket.

 

Det er likevel viktig å merke seg at det ikke er noen ”fasit” på hva som regnes som seksuell trakassering. Mennesker har ulik oppfatning av hva som oppleves som krenkende eller ubehagelig, og enhver student og ansatt ved NIH har rett til å rapportere oppførsel som etter deres oppfatning oppleves slik. Enhver ansatt eller student som blir anklaget for seksuell trakassering har likeledes rett til å gi sin versjon av hendelsene som ligger til grunn for anklagene og bli hørt før eventuelle vedtak fattes.

 

Varsling

Alle henvendelser om seksuell trakassering skal tas på alvor ved NIH, og den enkelte sak skal behandles på en forsvarlig måte.

 

Ved NIH er det flere personer som kan kontaktes dersom en føler seg utsatt for seksuell trakassering. Disse gis opplæring i hvordan slike henvendelser skal håndteres.

 

Alle kontaktpersoner har taushetsplikt. Det presiseres at den som tar opp saken har mulighet til å kontakte hvem en vil i en slik sak. Dersom en ønsker å bringe saken videre skal man kontakte personal- og økonomiavdelingen som besitter kompetanse om hvordan håndtere og behandle slike saker. Saken behandles kun dersom den som blir utsatt for trakasseringen ønsker at dette gjøres. Men man kan også ta kontakt for å snakke om eller bearbeide en hendelse uten at en trenger å gå videre med klagen.

 

 

NIH har følgende kontaktpersoner for å varsle om seksuell trakassering:

-        Programansvarlige

-        Studentstyrets leder og nestleder

-   Verneleder Line F. Blekeli

 

Saksbehandling

Det er personalrådgivere og/eller personal- og økonomisjef som skal sørge for at den enkelte sak blir behandlet på en forsvarlig måte.