Hva skjer når du klager skriftlig på læringsmiljøet?

 

Hvem mottar saken din?

Hva skjer videre med saken?

Hva skjer ved klage på enkeltperson?

Offentlig innsyn

 

Hvem mottar saken din?

Saken din sendes direkte til Studieseksjonen.

Studieseksjonens leder og en rådgiver er mottaker av nettskjema. Disse to vil vurdere saken din og hvem som må involveres for å løse den på best mulig måte.

Du vil få en automatisk melding om at saken er registrert i systemet.

 

Hva skjer videre med saken?

Innen tre uker vil du få informasjon fra saksbehandler om mottatt sak og videre saksgang.

Studieseksjonen avgjør om saken skal behandles av fagseksjon eller om HMSansvarlig ved NIH skal overta saken.

Hvis saken inneholder sensitive opplysninger, vil disse bli unntatt offentlighet og saken vil bli behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.

Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken.

Hvis du blir innkalt til en kartleggingssamtale, kan du ha med deg en person som en medstudent eller Studentstyret.

Hvis du anses å være part i saken, vil du bli informert om sakens utfall.

Du skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi du sier ifra. Hvis du allikevel skulle opplever dette, ber vi deg ta direkte kontakt med HMSansvarlig.

 

Hva skjer ved klage på enkeltperson?

Hvis klagen retter seg mot ansatte eller medstudenter ved NIH, har den det gjelder rett til å få vite om klagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Den eller de som blir klaget på vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider.

Hvis en ansatt viser seg å være ansvarlig for alvorlig kritikkverdige forhold knyttet til sitt arbeid ved NIH, kan det få konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold. Det er regler for hvordan slike saker skal føres i Tjenestemannsloven § 18 (lovdata.no).

Hvis en student har opptrådt grovt forstyrrende, kan det fremmes sak for Den sentrale klagenemnd. Regler for hvordan en slik sak skal føres finner du i Universitets- og høyskoleloven § 4.8 (lovdata.no).

 

Offentlig innsyn

Din innmelding vil bli arkivert i høgskolens arkivsystem. Sakens tittel, samt tidspunktet for når den kom inn til fakultetet, vil bli publisert på offentlig journal. Det innebærer at de som ut fra tittelen blir interessert i saken kan be om å få lese sakens dokumenter. Dette kan f.eks. være journalister. Hvis saken vurderes å være sensitiv, vil ditt navn ikke fremkomme på offentlig journal. All taushetsbelagt informasjon som kan avsløre deg og andre involverte parter i saken vil bli fjernet før dokumenter utleveres.