Hva du bør vite før du varsler

NIH skal sørge for at du har et trygt læringsmiljø og ansvar for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt.

NIH skal sørge for at du har et trygt læringsmiljø og ansvar for å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt.

Hva er varsling?

Trygt å varsle gjennom nettskjema

Hvem vil få vite at du varsler?

Muntlig varsel

Anonymt varsel

NIHs undersøkelsesplikt

Støtte

Dokumentasjon

Ved påstand mot påstand

Vern mot gjengjeldelse og uavhengig kontroll

Offentlig innsyn

Politianmeldelse

Falsk anklage

Kontaktpersoner du kan rådføre deg med

Saksgang etter varsling

 

Hva er varsling?

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Varsling kan særlig være aktuelt hvis studenter eller ansatte ved NIH blir oppmerksom på:
uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til lærings- eller arbeidsmiljøet, forurensning, korrupsjon, misbruk av offentlige midler, myndighetsmisbruk, feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, at medstudenter eller medarbeidere blir mobbet, trakassert eller diskriminert i forbindelse med sitt virke ved NIH.

 Som student kan du i tillegg varsle om kritikkverdige forhold du selv har vært utsatt for.

  

Trygt å varsle gjennom nettskjema

NIHs nettskjema for varsling blir sendt over sikker elektronisk linje til Studieseksjonen. De vil påse at saken blir ansvarlig behandlet. Din innmelding vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter saken er avsluttet.

 

Hvem vil få vite at du varsler?

Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Den som anklages for noe har rett til å vite om anklagen, få innsyn og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil kunne få vite hvem som har varslet.

 

Muntlig varsel

Du kan varsle muntlig per telefon eller personlig oppmøte i Studieseksjonen.

 

Anonymt varsel

Det er også mulig å varsle anonymt per telefon eller brev til Studieseksjonen. Studentstyret eller egen advokat kan også videreformidle ett varsel. Vær oppmerksom på at anonyme anklager mot ansatte eller medstudenter sjeldent vil kunne føre til sanksjoner. NIH vil i de fleste saker trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken.

 

NIHs undersøkelsesplikt

Hvis du velger å varsle muntlig til en ansatt eller skriftlig på nettskjema har den som mottar ditt varsel plikt til videreformidle saken til ansvarlig leder for igangsettelse av undersøkelse og tiltak.

 

Støtte

Saksbehandler vil følge deg opp med samtale underveis og etter at saken er avsluttet. Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Dette kan for eksempel være Studentstyret eller en studentrådgiver fra SiO Rådgivning.  De kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis. Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettsak. Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig.

  

Dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, sms, brev, bilder o.l). Skriv ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter det har skjedd.

 

Ved påstand mot påstand

Vær forberedt på at NIH kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Ditt varsel kan allikevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

 

Vern mot gjengjeldelse og uavhengig kontroll

Ansatte har ikke lov til å utsette deg for gjengjeldelse etter varsling av en sak (som negativ innvirkning på karakterer eller karrieremuligheter). HMSansvarlig ved NIH får kopi av alle varslingssaker og vil kunne kontrollere at sakene har blitt behandlet etter gjeldende saksbehandlingsrutiner. Hvis du allikevel skulle oppleve negative konsekvenser ved å si i fra, ber vi deg ta direkte kontakt med HMSansvarlig.

 

Offentlig innsyn

Din innmelding vil bli arkivert i høgskolens arkivsystem. Sakens tittel, samt tidspunktet for når den kom inn til fakultetet, vil bli publisert på offentlig journal. Vi publiserer ikke navnet ditt eller annen taushetsbelagt informasjon som kan avsløre deg og andre involverte parter i saken. Publisering på offentlig journal betyr at de som ut fra tittelen blir interessert i saken, kan be om å få lese sakens dokumenter. Dette kan f.eks. være journalister. All taushetsbelagt informasjon vil bli fjernet før dokumenter utleveres.

 

Politianmeldelse

Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. NIH kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

 

Falsk anklage

Vær oppmerksom på at det er straffbart å anklage noen på falsk grunnlag.
Kontaktpersoner du kan rådføre deg med
Hvis du er usikker på om du skal varsle kan du ta kontakt med Studentstyret eller SiO Rådgivning.

Kontaktpersoner

Grethe Nilsen tlf. 23262018 grethe.nilsen@nih.no eller Kristin Dyvad tlf. 23262016 kristin.dybvad@nih.no i studieseksjonen er kontaktpersoner.

Saksgang etter varsling

Les mer om videre saksgang når du har varslet.