Læringsmiljø

NIH jobber for et åpent, engasjerende og inkluderende læringsmiljø. Les om dine rettigheter og plikter, samt hvordan du kan gi tilbakemelding om hvordan du har det som student ved NIH.

trafikklys

Retningslinjer mot seksuell trakassering ved Norges idrettshøgskole. Reglementet er gjeldende for ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole. 

Hva er seksuell trakassering?

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 13 definerer seksuell trakassering slik:

”Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Hva gjør du om du opplever seksuell trakassering på NIH?

Som student ved NIH skal du kjenne til at NIH har en kriseberedskapsplan. Du skal også vite hvordan du skal opptre i en terror/trussel situasjon. 

SI FRA varslings system

NIH skal ha et trygt, inkluderende og engasjerende læringsmiljø, og er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold. SI FRA.

Trakassering

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig adferd på campus og alle utdanningsinstitusjoner skal ha tiltak for å forebygge trakassering. NIH aksepterer ingen form for mobbing eller seksuell trakassering. 

Mobbing og seksuell trakassering

Trakassering og utilbørlig opptreden forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene.
Trakassering er vanligvis handlinger som gjentas over tid, men også alvorlige enkelthendelser kan defineres som trakassering. Dette kan arte seg direkte gjennom ord og handlinger, eller unnlatelser av handlinger, men også på mer indirekte måter, se eksempler på Arbeidstilsynets nettsider om trakassering (arbeidstilsynet.no).

SiO velferdstjenester for studenter

Du blir automatisk medlem i SiO ved semester-registrering. SiO har tilbud som berører hele din studietilværelse i Oslo. 

Helse

Studenter ved NIH kan benytte seg av SiO Helse. Det er mulig å velge SiO Helse som fastlege, og man kan få økonomisk støtte for å dekke helseutgifter. 

Studenter ved NIH kan også benytte seg av toppidrettssenterets helseavdeling for konsultasjoner ved idrettsrelaterte skader av akutt eller kronisk karakter. Konsultasjonene er gratis. Allmennmedisinske konsultasjoner inngår ikke i avtalen.

Dersom man har behov for medisinsk hjelp utenfor åpningstid til toppidrettssenterets helseavdeling, kan man ta kontakt med fastlege eller legevakten i Storgata som har åpent 24 timer i døgnet.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale læringsmiljø (jfr. Universitets- og høyskoleloven § 4-3). Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som NIH disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av NIH.

HMS for bruk av laboratoriene på NIH

Sett deg inn i reglene som gjelder for jobb som gjøres på laboratoriene på NIH.

Forsikring 

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NIH fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Studenter anbefales å tegne egen forsikring.

Kontakt

Grethe Nilsen

Head of Office

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Adviser

Telefon: +47 23 26 20 16