Fusk

Fusk eller forsøk på fusk møtes med strenge sanksjoner med hensyn til medstudenter, framtidige arbeidsgivere og NIHs omdømme som utdanningsinstitusjon.

Du skal sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler til eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.

Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

  • lar være å gi opplysninger om kilder
  • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er
  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillat
  • medvirkning til at andre fusker, selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter.

Retningslinjene ved behandling av fuskesaker gjelder både for obligatoriske arbeidskrav og for eksamener med tilsyn og eksamener uten tilsyn (innleveringer, hjemmeeksamen mv.). Retningslinjene gjelder for alle studenter og for privatister.

Konsekvenser av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra Norges idrettshøgskole og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år.

Se Universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 (Lovdata.no)

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.

Vurderingsavviklingen i den digitale eksamensløsningen (WISEflow) monitoreres av eksamensvaktene og eksamenskontoret. Kandidater bes umiddelbart ta kontakt med eksamensvaktene dersom de får feilmeldinger i løsningene eller om det skjer noe unormalt med PC.

Hva er fusk ved innlevering av oppgaver og hjemmeeksamen?

Du kan bli mistenkt for forsøk på fusk også når det gjelder hjemmeeksamener, mappeinnleveringer, rapporter og arbeidskrav i alle nivåer av utdanningen. Eksempler på fusk i følge med hjemmeeksamen kan være:

  • Du oppgir ikke kilder eller markerer ikke sitat på riktig måte.
  • Du leverer en besvarelse som du eller andre allerede har levert ved tidligere innleveringer.
  • Samarbeid med andre studenter, med mindre det er en gruppeeksamen.
  • Noen andre enn deg selv har skrevet besvarelsen.

Norges idrettshøgskole bruker Urkund som plagiatkontroll på alle hjemmeeksamener, innleveringer, bacheloroppgver og masteroppgaver. Urkund foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Urkund er kun tilgjengelig for ansatte ved utdanningsinstitusjoner og sensorer.

Klikk her for mer informasjon om urkund: https://www.urkund.com

Når det skal leveres individuelle besvarelser, vil et samarbeid med medstudenter som resulterer i svært like eller delvis identiske oppgaver kunne bli regnet som fusk.

Saksbehandling ved mistanke om fusk?

Norges idrettshøgskole har utarbeidet retningslinjer retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges idrettshøgskole for saksbehandlingen i saker om fusk. Rettigheter for studenter som er under mistanke inngår i disse.

Klagenemnda ved Norges idrettshøgskole fatter vedtak i saker ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk og avgjør hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd som er en nasjonal klagenemnd.

Mer informasjon om sanksjoner ved fusk eller forsøk på fusk finner du i retningslinjene for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen.

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031