Handlingsplan Livslang læring 2022-2025

  En utdanning fra NIH skal stimulere til læring hele livet og tidligere studenter skal kunne vende tilbake for faglig påfyll. NIH er, som andre i sektoren, forventet av KD å prioritere livslang læring som en sentral del av samfunnsoppdraget. Den digitale utviklingen gjør det mulig, og det forventes at vi tilbyr fleksible studietilbud slik at flere skal kunne gjennomføre en utdanning uavhengig av livssituasjon og bosted.

  NIH har allerede en etablert portefølje innen etter- og videreutdanning. Det er likevel rom for mer aktivitet gitt vår fag- og forskningsportefølje. Det er et uttalt mål at etter- og videreutdanningsporteføljen videreutvikles både med hensyn til mulige inntekter og løsning av samfunnsoppdraget. Begrenset kapasitet hos faglig ansatte med fulle arbeidsplaner inn mot fulltidsstudier og forskning har vært en barriere for videre utvikling. For å sette retning mot mer livslang læring ved institusjonen ønsker NIH å gjøre prioriteringer som både tar ned disse barrierene og som viser tydelig hvordan vi ønsker at dette arbeidet skal skje.

  Med bakgrunn i ovennevnte ble en arbeidsgruppe bestående av prorektor Elin Kolle, leder NIH Videre Annette Hilde, instituttleder Idrett og samfunnsvitenskap Lone Friis Thing, professor institutt for idrettsmedisinske fag Lene A H Haakstad og studiesjef Anja R Veum, i februar 2021 gitt i mandat å utarbeide en handlingsplan for livslang læring ved NIH. Hensikten var å sette retning for videre satsning og utvikling av tilbud innen livslang læring. For å utvikle en målrettet handlingsplan ble det gjennomført intern og ekstern datainnsamling. Eksternt er det tatt utgangspunkt i Kandidatundersøkelsen 2020 og semistrukturerte intervju med utvalgte kandidater. Resultatene fra dette ble presentert på NIHs fire institutt 2021. Tre av fire institutt gjennomførte videre kreative arbeidsmøter. Hensikten med arbeidet var å få innspill både fra tidligere studenter, arbeidsliv og fagmiljøene. Ekstern og intern datainnsamling ble videre diskutert i arbeidsgruppen ved å sammenstille en SWOT-analyse for området livslang læring ved NIH. Resultatet av arbeidet, innspill fra relevante løpende prosesser underveis, arbeidsmøte ved NIH Videre og diskusjoner i arbeidsgruppen dannet grunnlaget for handlingsplanen. Handlingsplanen ble presentert i FL og videre sendt på høring til alle institutter før endelig ferdigstillelse. En fordelingsnøkkel for studiepoengsrefusjon er som en del av arbeidet utarbeidet og vedtatt.

  NIH skal være en attraktiv partner for etter- og videreutdanning på fagfelt med relevans for samfunnet

  • Utvikle studier som er relevante for arbeidsmarkedet inn mot ulike relevante aktører/næringer for å øke oppdragsvirksomhet eller samarbeidsprosjekter innen Livslang læring i form av studier, kurs eller konferanser.
  • Aktuelle, og ikke uttømmende, fagområder/grupper/organisasjoner er blant annet idretten, treningssenterbransjen, skoleeiere, skoleledere, lærere, helsesektoren, Innovasjon Norge – reiseliv, NHO Reiseliv, Antidoping Norge, NIF, Forsvarets høgskole, TVERGA, SATS, Roede, Olympiatoppen, Sunnaas sykehus, særforbund og klubber, frivillig, offentlig og privat sektor.
  • Etablere møter/forum med arbeidslivet og vektlegge innspill både fra arbeidslivet og tidligere studenter som grunnlag for etablering og utvikling av tilbud.
  • Sikre at livslang læring legges inn som en del av den formelle/uformelle oppfølgingen programansvarlige har med arbeidslivet.
  • NIH skal utvikle nettbaserte studietilbud som tilbys både for fulltidsstudenter og emne-/deltidsstudenter samtidig. 

  NIH skal stimulere til utvikling av nye studietilbud innen livslang læring

  • Stimulere fagmiljøer til å arbeide med utvikling av nye studieemner gjennom øremerket overføring av studiepoengsrefusjon i NIHs årlige tildeling.
  • Skisse for fremdrift av nye ideer/prosjekter/studier/kurs/konferanser:
   • NIH Videre kontaktes for rådgivning og det lages utkast til plan for fremdrift
   • Kapasitet og behov kartlegges både med hensyn til fag (utvikling og drift) og administrasjon (NIH Læringssenter, markedsføring, opptak og oppbygning i FS/påmeldings- og betalingsløsning, eksamen) ved etablering*
   • Beregne kostnader i arbeidstid
   • Beregne potensielle inntekter (inkludert konkurranse og markedsmetning)
   • Kartlegge behov i markedet og involvere arbeidslivet, dokumenteres
   • Redegjøre for målsetning med tilbudet
   • Vurdere eksterne samarbeidspartnere
   • Vurdere samarbeid på tvers av institutt
   • Potensielle markedsføringskanaler
   • Lage en plan og vurdere kapasitet før iverksettelse
   • Prorektor, Instituttleder, Studiesjef og økonomisjef involveres i klarering før eventuell oppstart

  *Vi kjenner til at andre institutsjoner har satt opp ca. 1000-1200 timer på 15 studiepoeng til emneutvikling (fra og med utarbeidelse til og med pilotering).

  • Legge til rette for formell og uformell erfaringsdeling på tvers av institutter og administrative enheter.
  • Stimulere til erfaringsdeling både av suksesshistorier og utfordringer med tilbud innen livslang læring. Formell erfaringsdeling mellom ulike grupper på Undervisningsdagen en gang per år (tredje tirsdag i oktober). 

  Økonomi, kostnader for studentene og intern finansiering NIH

  • NIH skal tilpasse seg et marked der utdanning i størst mulig grad er tilgjengelig for alle, også uten at betaling er en barriere for å studere og der kun semesteravgift er kostnadene. Denne type aktivitet vil ha studiepoengsrefusjon som finansieringskilde. Per i dag (2022) er sum uttelling for 10 studiepoeng i kategori E ca. 7.300, - kr utbetalt over tildeling to år etter.  
  • Det er i arbeidet laget og forankret en fordelingsnøkkel som prioriterer overføring til ansvarlige institutt (85 %) og administrative enheter (15 %) for finansiering av arbeidet. Fordelingsnøkkelen iverksettes fra januar 2023 med effekt tilbake på studier fra og med vår 2021. Evaluering av modellen gjøres høst 2024.
  • Midler som overføres institutt øremerkes til pågående arbeid med livslang læring og videreutvikling av dette.
  • Graden av fysiske samlinger i tilbud skal vurderes gitt direkte kostnader og barrieren det utløser ved at studenter skal oppholde seg ett sted til en bestemt tid. Fordelene ved fysiske samlinger både for fagets egenart og studentenes behov må hensyntas.
  • NIH skal aktivt søke om stimuleringsmidler til utvikling av nye tilbud gjennom etablerte søknadsorganer både nasjonalt (DIKU, Kompetanse Norge, HK DIR) og internasjonalt (ERASMUS + og annet).
  • NIH skal søke om innpass i andre typer sertifiseringer, uttelling for eksempel leger, fysioterapeuter, guiding, friluftslivv, livberging e.l. for våre tilbud der dette er relevant. Dette er eksempelvis tellende utdanning som livslang læring for legespesialister (holde seg oppdatert). For både leger og fysioterapeuter skal kursene etter dagens standard (2022) være av minst 6 t varighet/dag (gjelder ikke nettkurs for leger).

  Studieform

  • Tilby flere digitale studier for økt tilgjengelighet uavhengig av bosted og livsløp.
  • Etterstrebe generell studiekompetanse som eneste krav for opptak. Dette letter opptaksarbeidet og gir et bredest mulig nedslagsfelt for mulige søkere. Fagmessige vurderinger må ligge til grunn.
  • Studietilbudene rettet mot eksterne studenter må være av et omfang tilrettelagt for gjennomføring parallelt med arbeid og/eller annen utdanning. Anbefalt omfang på emner er 5 eller 10 studiepoeng per emne per semester.
  • Eventuelle studieprogram anbefales bygd opp med enkeltmoduler som kan tas uavhengig av hverandre, der dette er faglig forsvarlig.

  Internasjonalisering – være attraktive for internasjonale studenter

  • Utvikle kontakten med og informere samarbeidsinstitusjoner for å synliggjøre og fremme våre internasjonale studietilbud innen Livslang læring.
  • Lage samarbeidsavtaler med andre institusjoner da dette letter opptaksarbeidet.
  • Inngå samarbeid med utenlandske universiteter om felles digitale kurs / forelesninger (eksempelvis gjennom ERASMUS+).
  • I tillegg til enklere opptaksarbeid mottar NIH per i dag (2022) mobilitetstilskudd (krav om varighet > 3 mnd.). Studentene er unntatt semesteravgiften. 

  Servicenivå og kvalitet

  • Sikre informasjon om tilgjengelighet for alle tjenester på NIH som bibliotek, treningssenter med mer.
  • Legge til rette for tilstrekkelig og kvalitetsmessig god oppfølging gjennom hele søker- og opptaksprosessen. Herunder sikre kort responstid og at henvendelser svares ut fra riktig enhet og med positiv språklig tilnærming i studentkontakt for gode brukeropplevelser.