Digitaliseringsstrategi for NIH 2022-25

NIHs digitaliseringsstrategi skal støtte opp under og være en forlengelse av NIHs overordnede strategi for perioden 2021-2025.

  Digitalisering vil være en sentral driver i samfunnsutviklingen og digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for læring og aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunn i stadig endring. Behovet for å kunne forstå og bruke digital teknologi er stort, og universiteter og høyskoler må ha studietilbud som kan gi relevant digital kompetanse. Videre må høyere utdanning gjøres tilgjengelig, fleksibelt og muliggjøre både desentralisert og livslang læring.

  NIHs digitaliseringsstrategi skal støtte opp under og være en forlengelse av NIHs overordnede strategi for perioden 2021-2025. Strategien skal ivareta føringer i nasjonale styringsdokumenter på en hensiktsmessig måte.

  Den nasjonale digitaliseringsstrategien har seks hovedområder:

  • Digitalisering for fleksibel utdanning 
  • Digital innovasjon i undervisning og læring 
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag 
  • Åpen forskning og nye forskningsmuligheter 
  • Utnytte data om kunnskapssektoren 
  • Ledelse og kultur for digital omstilling 

  NIHs strategi tar utgangspunkt i våre fire virksomhetsområder:

  • Utdanning og læringsmiljø 
  • Forskning og utvikling 
  • Kommunikasjon og samfunnskontakt 
  • Organisasjon og ressurser 

  Samfunnet etterspør arbeidskraft med IT-kompetanse, derfor må bruk av ulik digital teknologi være en del av studentenes normale arbeidsverktøy i studiene. Dette oppnås gjennom aktiv bruk i undervisningen. NIHs undervisere skal være gode på bruk av digitale verktøy og utnytte digital teknologi optimalt for å sikre gode læringsprosesser og fleksibilitet i utdanningstilbudet. 

  Utdanning og læringsmiljø

  NIH skal tilby forskningsbaserte og samfunnsrelevante idrettsvitenskapelige utdanninger. NIHs undervisere skal utvikle og ta i bruk varierte og innovative undervisnings- og vurderingsmetoder som bidrar til god læring og godt læringsmiljø. Ledere skal ha et særlig fokus på at undervisere skal kunne utvikle og utnytte relevante digitale ressurser i utdanningene.

  For å oppnå dette skal NIH  

  1. Utvikle ansattes kompetanse innenfor digital undervisning, læring og vurdering gjennom bl.a. å tilby kurs og seminarer innen prioriterte områder.
  2. Stimulere undervisere til utprøving av digital teknologi i dialog med studentene.
  3. Tilrettelegge for erfaringsdeling på tvers av fagmiljøer.
  4. Utnytte mulighetene digital teknologi gir til å skape større fleksibilitet for studenten i sitt læringsarbeid.
  5. Benytte digital teknologi for å støtte studentens aktive deltakelse i egen læringsprosess.
  6. Tilby pedagogisk og teknisk support på sentral digital teknologi.
  7. Inkludere arbeidslivs- og samfunnsrelevante digitale tema, metoder og kompetanser i alle studieprogram. 
  8. Utnytte digital teknologi til å utvikle fleksible studietilbud for å understøtte livslang læring, samt internasjonal utveksling og undervisnings- eller utdanningssamarbeid. 

  Forskning og utvikling

  NIH skal ha en trygg IT-infrastruktur for forvaltning av forskningsdata som inkluderer tekniske løsninger for innsamling, analyse, lagring og deling av data som oppfyller lovmessige krav til informasjonssikkerhet og personvern, så vel som anerkjente normer for forskningsetikk og personvern.

  Som forskningsansvarlig institusjon for mange forskningsprosjekter skal NIH også ha oversikt over alle pågående og avsluttede forskningsprosjekter ved høgskolen.

  NIH støtter også opp under den europeiske satsingen på "Open Science" som innebærer åpen tilgang til forskningsresultater, åpen tilgang til forskningsdata og åpne forskningsprosesser.

  For å oppnå dette skal NIH  

  1. Internt ha infrastruktur for sikker forvaltning av forskningsdata, eller inngå avtale om en eksternt leverte tjenester.
  2. Ha en database med metadata for alle prosjekter i arkivsystemet og/eller et prosjektadministrasjonssystem.
  3. Sørge for et at NIH har et felles system for administrasjon av anonymiserte data for deling i "open science".
  4. Styrke kompetansen innenfor åpen forskning og digital teknologi blant våre forskere.
  5. Benytte gode løsninger for forskning og samarbeid på tvers av organisatoriske og geografiske grenser og gi de ansatte støtte til å utnytte mulighetene digitalisering gir.

  Kommunikasjon og samfunnskontakt

  NIHs kanalstrategi gir føringer for bruk og innhold i NIHs digitale kanaler. nih.no er NIHs hovedkanal for ekstern informasjon og Innersvingen tilsvarende for intern informasjon.

  Øvrige digitale kanaler og sosiale medier benyttes for å tilpasse innhold til ulike målgrupper og initiere kommunikasjon og engasjement. 

  NIH skal ha gode IT-løsninger for å visualisere og kommunisere innhold til interne og eksterne målgrupper, både i vitenskapelige journaler, utdanningsvirksomheten og allmennrettet formidling.

  For å oppnå dette skal NIH 

  1. Ha et gjennomtenkt antall drifts- og informasjonssikre digitale kanaler for kommunikasjon i tråd med kanalstrategien.
  2. Videreutvikle Innersvingen (Sharepoint) som hovedkanal for intern kommunikasjon.
  3. Skape bevissthet rundt og opplæring i bruk av Sharepoint og Teams. Legge til rette for og stimulere til dialog og erfaringsdeling på tvers i organisasjonen, uavhengig av enhet, nivå og fysisk plassering.
  4. Bruke et mangfoldig utvalg av digitale kanaler for å møte ulike målgrupper med tilpasset innhold, formidle forskning og dele kunnskap, skape dialog, debatt og inspirasjon.
  5. Ta i bruk digitale flater på målrettede og kreative måter for å styrke rekruttering av studenter.
  6. Aktivt innhente brukerdata for å skape målrettet og brukerorientert innhold.
  7. Ha beredskap for å nå ut med viktig informasjon dersom primærkanal ikke kan benyttes.

  Organisasjon og ressurser

  Alle digitaliserte tjenester og verktøy skal være lett tilgjengelige, brukerorienterte og effektive. Ledere på alle nivåer har et reflektert forhold til digitalisering innenfor sine områder.

  Digitalisering skal bidra til å forbedre, forenkle og fornye tjenestene innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

  For å oppnå dette skal NIH 

  1. Ha en tydelig strategi for implementering av nye verktøy med klare krav til systemeierskap for våre systemer.
  2. Utvikle digital infrastruktur tilpasset NIHs mål i strategisk plan innen undervisning, forskning, kommunikasjon og drift.
  3. Sørge for at innføring av nye digitale tjenester, inkl. ansvar for drift, informasjonssikkerhet, opplæring og support er tydelig forankret i organisasjonen.
  4. Ivareta krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet gjennom databehandleravtaler med våre underleverandører, og ved å etterleve krav til internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet.
  5. Ha et styringssystem for personvern som følger EUs personvernregulativ GDPR (Global Data Protection Regulation).
  6. Aktivt fremme kompetanseutvikling innen digitale verktøy og tjenester hos alle ansatte.
  7. Sørge for at digitaliserte tjenester benytter klarspråk og oppfyller krav til universell utforming.
  8. Utnytte digital teknologi til ressurseffektiv og bærekraftig drift av eiendomsmassen.