Om utbetaling av løn gjennom ID-Portalen

Bruk lønnart 5534 til registrering av lønskrav.

 Om bilag ved lønskrav:

Timelister skal leverast saman med lønskrav via ID-Portalen. Dette kan du scanne og sende som eit vedlegg. Timelista skal vere signert av oppdragsgjevar. Oppdragsgjevar kan vere til dømes ein prosjektleiar/rettleiar eller ein annan ansatt ved NIH. Dette gjeld ikkje dersom du har eit eksakt timetal avtalt i din kontrakt.

Om fristar for innlevering av lønnskrav

For at NIH skal planlegga, budsjettera og rapportera rett i  reknskapsrapportering, skatteinnrekning og annan rapportering til offentlege myndigheiter, må lønskrav leverast fortløpande.

 

Det er viktig å merke seg at lønsutbetaling skal skje innanfor semesteret. Det vil si at timelister for haustsemesteret skal leverast seinast 10. desember og for vårsemesteret innan 1. mai (lønssatsene endras 1. mai). Timar registrert etter 1. mai må leveras innan utgongen av juni, da det kun er ein lønskjøring i juli.

Merknader

For å sikre rask behandling av dine krav, må du nytte merknadsfeltet til å informera om kva seksjon/avdeling oppdraget er utført for. Det kan kun føras oppdrag for ein seksjon/avdeling pr. skjema. Har du utført oppdrag for flere einheter, må du sende eit skjema per oppdrag.

 

Vi gjer merksam på du må sende oppgjer (timar/reiseoppgjer) seinast 2 mnd etter ferdig oppdrag!