Arkiv og offentleg journal

Høgskolen vår er del av offentleg forvaltning og skal støtte omsynet til partar som ønsker innsyn. Arkivet og valgt saksbehandlerløysing er ei hjelp for tilsette til å dokumentere prosessane ved høgskolen.

Norges idrettshøgskole er del av offentleg forvaltning, og vi er underlagde ei rekke lover, blant anna: Offentleglova, Forvaltningsloven, Arkivlova med forskrifter m.fl.

Offentleg journal

Offentleg journal inneheld offentleg informasjon om sakar og dokumentar frå NIH sin elektroniske postjournal. Opplysningane ligg tilgjengelege på nettsida vår for dei siste ni vekene:

 For eldre journalar, kontakt postmottak@nih.no

Krav om innsyn

Krav om innsyn må innehalde opplysningar om:

  • e-postadressa til den som krev innsyn
  • postadresse eller avtale om henting
  • opplysningar om saks- og dokumentnummer, eller tilstrekkeleg med opplysningar for å identifisere saka

Send krav om innsyn hit: postmottak@nih.no

Klage på avslag om innsyn skal rettas til arkivansvarleg postmottak@nih.no. Klaga registreras og vert oversend Felles klagenemnd for behandling (sjå offentleglova § 32 og forvaltningslova § 29 ).

Kunnskapsdepartementet har frå 1. juni 2015 delegert kompetansen til å behandle klagar på utdanningsinstitusjonanes vedtak etter Offentleglova, til Felles klagenemnd.

Kontakt

Siri Standnes

Siri Standnes

Arkivleder

Telefon: +47 23 26 20 50 / +47 416 24 521