Arkiv og offentleg journal

Arkivets viktigste mål er å være et godt redskap for saksbehandlerne i NIHs daglige arbeid.

Norges idrettshøgskole er del av offentlig forvaltning, og vi er underlagt en rekke lover - blant annet Offentleglova, Forvaltningsloven, Arkivlova med forskrifter m.fl.

Offentleg journal

Offentleg journal inneheld offentleg informasjon om sakar og dokumentar frå NIHs elektroniske postjournal. Opplysningane ligg tilgjengeleg på nettsida for dei siste tre ukene:

 For eldre journalar, kontakt postmottak@nih.no

Krav om innsyn

Krav om innsyn må innehalde opplysningar om:

  • e-postadressa til den som krev innsyn
  • postadresse eller avtale om henting
  • opplysningar om saks- og dokumentnummer, eller tilstrekkeleg med opplysningar for å identifisere saka

Krav om innsyn sendes til arkivansvarleg: postmottak@nih.no

Klage på avslag om innsyn skal rettas til arkivansvarleg postmottak@nih.no. Klaga registreras og vert oversend Felles klagenemnd for behandling (sjå offentleglova § 32 og forvaltningslova § 29 ).

Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klagar på utdanningsinstitusjonanes vedtak etter offentleglova til felles klagenemnd frå 1. juni 2015.

Kontakt

Siri Standnes

Arkivleder

Telefon: +47 23 26 20 50 / +47 416 24 521