Reiseoppgjer ved bruk av "Betalmeg"

I statens særavtale for reiser står det at reiserekning skal leveras snarast etter at reisa er fullført. Avtalen gjeld alle statsansatte.

I "Betalmeg" registrerer du sjølv ein reiserekning eller utgiftsrefusjon som sendes vidare til lønsavdelinga for kontroll, godkjenning og utbetaling. Det er viktig å registrere ein reiserekning per reise. Hvilke satser du har krav på kjem opp automatisk basert på kva for eit land du besøkjer og tidsramma for reisa.

Sånn leverer du reiserekning i "Betalmeg" (video rettleiing)

Sånn leverer du utgiftsrefusjon i "Betalmeg" (video rettleiing)

Om bilag ved reiserekning og utgiftsrefusjon:

Det er eit krav om at alle nødvendige kvitteringar skal leggas ved som vedlegg for at reiserekninga eller utgiftsrefusjonen skal godkjennast. Dette gjeres digitalt ved å laste opp dine vedlegg i pdf-format når du opprettar rekninga. Dette gjeld:

  • Kvitteringar for reiseutgifter (med unntak av kvitteringar for billigaste offentlege transport – f.eks. buss eller tog)
  • Kvitteringar for utlegg som skal refunderas

Vedrørende frister for innlevering av reiseoppgjør:

For at NIH skal planlegge, budsjettera og rapportera rett i  reknskapsrapportering, skatteinnrekning og annan rapportering til offentlege myndigheiter, må reiseoppgjer leverast fortløpande.

Det er viktig å merke seg at utbetaling skal skje innanfor semesteret. Det vil si at reiseoppgjør skal leveras innan årets slutt (satsar endres 1. januar).

Merknader

For å sikre rask behandling av dine krav, må du nytte merknadsfeltet til å informere om kva seksjon/avdeling reisen/utgiften knyttas til. 

Vi gjer merksam på du må sende reiseoppgjer seinast 2 månader etter ferdig oppdrag!