Om utbetaling av løn via "Betalmeg"

Det kome fram av din kontrakt hvilken lønart du skal nytte ved registrering. Ved timekontrakt bruk lønart 5534 og ved oppdragskontrakt lønart 5535.

I "Betalmeg" leggjer du sjølv inn ditt lønskrav som sendes vidare til lønsavdelinga for kontroll, godkjenning og utbetaling. Du registrerer eit lønskrav ved å fylle ut eit skjema ut frå din kontrakt. Kontrakt må vere signert for å få utbetalt løn.

Utfylling

  • Fyll ut skjemaet ved å nytte din kontrakt. Øvrige felt i kontrakten skal ikkje omsyntas.
  • Bruk merknadsfeltet til å opplyse om hvilken seksjon oppdraget er utført for, eller til hvilket prosjekt/emne det knyttast til.
  • Ved utfylling skal du nytte lønart 5534 (timeløn inkl. feriepengar) eller 5535 (enkeltståande honorarbeløp). Ved lønart 5534 fyller du inn din timesats saman med talet på timar.
  • Ved registrering av fleire timar over ein lengre periode kan dette leggjes inn som èin registrering til dagens dato. Her må utfylt og signert timeliste følgje med.
  • Grunnet ulik kontering må undervisning og sensur (evt. to ulike oppdrag) registreres kvar for seg, i to forskjellige lønskrav.

Sånn leverer du godtgjersle i "Betalmeg" (video rettleiing)

Om bilag ved lønskrav

Timelister skal leverast saman med lønskrav i sjølvbeteningsportalen dersom ein har inntil eit visst antall timer avtalt i din kontrakt. Dette kan du scanne og legge ved som eit vedlegg. Trykk her for timeliste.

Timelista skal vere signert av deg sjølv og oppdragsgjevar. Oppdragsgjevar kan vere til dømes ein prosjektleiar/rettleiar eller ein annan ansatt ved NIH. Dette gjeld ikkje dersom du har eit eksakt timetal avtalt i din kontrakt.

Om fristar for innlevering av lønnskrav

For at NIH skal planleggje, budsjettera og rapportera rett i  reknskapsrapportering, skatteinnrekning og annan rapportering til offentlege myndigheiter, må lønskrav leverast fortløpande.

Det er viktig å merke seg at lønsutbetaling skal skje innanfor semesteret. Det vil si at timelister for haustsemesteret skal leverast seinast 10. desember og for vårsemesteret innan 1. mai (lønssatsene endras 1. mai). Timar registrert etter 1. mai må leveras innan utgongen av juni, da det kun er ein lønskjøring i juli.

Merknader

For å sikre rask behandling av dine krav, må du nytte merknadsfeltet til å informere om kva seksjon/avdeling oppdraget er utført for. Det kan kun føras oppdrag for ein seksjon/avdeling pr. skjema. Har du utført oppdrag for flere einingar, må du sende eit skjema per oppdrag.

Vi gjer merksam på du må sende oppgjer (godtgjersle/reiseoppgjer) seinast 2 månader etter ferdig oppdrag!