Kriterier for bruk av næringsvirksomhet

Kriterier som vurderer at det er næringsvirksomhet eller ikke.

Spørsmål som kan stilles og fremlegges som dokumentasjon for vurderingen/undersøkelser (ja/nei-svar):


Oppdragsgiver kan undersøke om oppdragstaker har:

 • Flere oppdragsgivere
 • Eget kontor eller produksjonskanaler
 • Egne driftsmidler
 • Egne ansatte


Oppdragsgiver kan vurdere om oppdragstaker er økonomisk ansvarlig for resultatet av jobben. Utbedre feil og mangler for egen regning. Hva sier kontrakten?

Kan oppdragstaker pådra seg erstatningsansvar? Hva sier avtalen/kontrakten?

Disse kriteriene trekker i retning av at oppdraget kan anses som næringsvirksomhet:

 • Oppdragstaker driver selvstendig virksomhet fra egne lokaler
 • Oppdragstaker holder egne materialer
 • Oppdragstaker har eget utstyr, verktøy og driftsmidler og bærer det fulle ansvar og økonomiske risiko for disse
 • Oppdraget kan reklameres. Oppdragstaker har selv ansvar for arbeidsresultatet (økonomisk ansvar for forsinkelser, feil og forsømmelser)
 • Oppdragstaker har egne ansatte eller det er anledning til å benytte stedfortreder/vikar
 • Oppdragstaker har høy grad av selvstendighet ved utførelsen
 • Oppdragsgiver har ikke faglig eller administrativ instruksjonsmyndighet
 • Oppdragstaker har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre
 • Oppdraget har ikke avtale om flere oppdrag fra samme oppdragsgiver
 • Oppdragstaker bærer selv risikoen for manglende oppdrag og har ikke krav på minstegodtgjørelse eller lignende fra oppdragsgiver
 • Oppdragstaker mottar oppgjør i fast beløp og ikke pr. tidsenhet

Disse kriteriene trekker i retning av at oppdraget faller utenfor næringsbegrepet:

 • Oppdragstaker har bare en oppdragsgiver
 • Oppdragstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for oppdragsgiver - kan ikke bruke stedfortredere
 • Oppdragstaker er underordnet oppdragsgivers faglige og administrative kontroll
 • Oppdragsgiver stiller arbeidsrom og materialer til rådighet
 • Oppdragsgiver holder utstyr, verktøy og driftsmidler, og bærer det fulle ansvar og økonomiske risiko for disse
 • Oppdraget kan ikke reklameres
 • Oppdragsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet

Momentene må ses i sammenheng. Hvordan partene selv karakteriserer forholdet er ikke bindende for skattemyndighetene. Det er det faktiske forholdet mellom partene som er avgjørende.