Prosjektdeltakers rett til innsyn, å trekke seg, sletting av data o.l.

 

Formål                                 

Enhver som har samtykket til deltakelse i et forskningsprosjekt kan etter gjeldene lover som hovedregel kreve innsyn, retting av uriktig registrerte opplysninger, trekke seg fra videre deltakelse eller tilbakekalle avgitt samtykke, herunder sletting/reservasjon.
NIH skal sikre at lovens krav om at deltakelse i forskningsprosjekter oppfylles.
 
Se også sider om personvern om oppfølging av deltakeres personvern
 

Aktiviteter

  • Prosjektleder saksbehandler innkomne henvendelser (om innsyn i, retting og sletting av data eller ønske om å trekke seg) fortløpende. Krav om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter at organisasjonen mottok henvendelsen. Henvendelser om innsyn må alltid skje skriftlig, være datert og undertegnet av forskningsdeltaker eller dennes verge. Det er ikke nødvendig å oppgi noen årsak
  • Ved avslag på krav om sletting av helsedata, kan avgjørelsen klages inn for Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Dokumentasjon

Henvendelse og svar på henvendelse arkiveres etter gjeldene retningslinjer.