Jeg er saksbehandler eller administrativ leder

  Administrative ledere

  Admininstrative ledere omfatter instituttledere og avdelingsledere. 

  Personveransvar administrativ leder

  Admininstrative ledere har ansvar for å

  • etablere tilfredsstillende rutiner og retningslinjer for behandling av personopplysninger for de systemer eller tjenester som anvendes i administrasjon og saksbehandling innenfor deres respektive ansvarsområder;
  • Sikre tilstrekkelig grunnlag for behandling;
  • registrere og ajourføre alle behandlinger av personopplysninger i Behandlingslisten:
  • sørge for at saksbehandlere får tilstrekkelig informasjon og opplæring om rutiner og retningslinjer;
   • melde inn avvik - melde brudd på personvern
   • bistå ved årlig internkontroll (revisjon) 

  For instituttledere, se også mer informasjon om rutiner og ansvar for personvern i forskningsprosjekt:

  Saksbehandlere

  Saksbehandlere omfatter her kontorsjefer og alle i HR, Studieavdelingen, Kommunikasjon-, IT-,  Økonomi- og Eiendomsavdelingen som behandler personopplysninger i forbindelse med sitt arbeid.

  Saksbehandlers ansvar for personvern

  Saksbehandler skal

  • sørge for tilfredsstillende datakvalitet på personopplysninger som behandles i saksbehandlingen (tilstrekkelige og relevante, korrekte og oppdaterte)
  • vurdere grunnlag for behandling av personopplysninger.
  • følge etablerte rutiner og retningslinjer på din enhet og interne regler for NIH
  • sette seg inn i klassifiseringsrutiner og lagringsrutiner for NIH
  • melde inn behov for opplæring i rutiner og retningslinjer til din nærmeste leder
  • melde inn brudd på personvernssikkerhet


  Relevante ressurser for personvern i saksbehandling

  Generelle råd om personvern

  Beskytt andres privatliv

  • Pass på at du ikke lar utskrifter bli liggende igjen i printeren (bruk sikker-print) eller på skrivebordet når du ikke er tilstede. Utskrifter skal oppbevares i låsbare skap og skal ikke tas med utenfor kontoret/arbeidsstedet.
  • Ikke send personsensitiv informasjon slik som bankkontonummer, personnummer osv. på mail, bruk heller tilgangsregulerte områder.
  • Bruk ansattnummer fremfor personnummer der det er mulig.
  • Husk at opplysninger fra lønns- og personalsystemet og økonomisystemene kun skal benyttes internt ved NIH. Eksterne personer som ønsker tilgang til data fra våre systemer må ta kontakt med systemeier.
  • Ikke lagre rapporter på personlige hjemmeområder eller ukrypterte minnepinner. Dersom du skal lagre en rapport bør dette gjøres på et fellesområde der færrest mulig andre har tilgang.
  • Din brukerkonto i systemene er personlig og skal aldri deles med andre eller på andre måter misbrukes. Det er viktig at du beskytter dine passord slik at disse ikke kommer på avveie.
  • Husk alltid å låse (Windows-tast + L) eller logge av PC når du går fra plassen din, selv om det kun er for et minutt eller to.
  • Vær bevisst på at du har tilgang til informasjon som kan skade dine medarbeideres/kollegers privatliv dersom det kommer på avveie. Vern derfor godt om disse opplysningene!

  Vurder behovet for å lagre eller skrive ut rapporter

  Du bør gjøre en grundig vurdering før du eventuelt lagrer eller skriver ut resultatet av en rapport. Har du egentlig behov for disse opplysningene senere? Eller holder det kanskje å se resultatet på skjermen der og da? Prøv å la være å lagre eller skrive ut resultatet av en rapport med mindre det virkelig er nødvendig.

  Rydd opp etter deg

  Dersom du har valgt å lagre eller skrive ut en rapport fra systemene, er det viktig at du sletter/makulerer denne så snart formålet er oppfylt. Sørg for å innarbeide en god rutine for jevnlig rydding og sletting av dokumenter.

  Vær ditt ansvar bevisst

  Gå foran som et godt eksempel og hjelp dine medarbeidere og kolleger til å adoptere dine gode vaner og holdninger til bruk av personopplysninger. Når vi sammen har et bevisst forhold til dette, kan vi være trygge på at våre personlige opplysninger er i gode hender!.

  Meld fra om avvik

  Alle har ansvar for å melde fra om mulige brudd på personvern og datasikkerhet

  Forespørsel om adresselister

  NIH praktiserer personvernet slik at navnelister over våre studenter i utgangspunktet ikke formidles til eksterne aktører.

  Hvis formålet med tiltaket er i tråd med høyskolens målsetninger, må studentenes personvern tas med i vurderingen om hvorvidt adresselister kan formidles eksternt. 


  Datatilsynet - for virksomheter

  Personvernprinsippene

  Virksomhetens plikter

  Ha behandlingsgrunnlag

  Sjekkliste for virksomheten