Jeg er forsker / prosjektleder

Forsker/prosjektleder har ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til lover og regler på personvernområdet. Prosjektleder har også ansvar for at alle prosjektansatte er kjent med og kjenner regelverket og rutinene.

Grunnleggende informasjon - forberedelser

Forsker/prosjektleder har ansvar for at alle deler av persondatabehandling foregår på en trygg måte. Ulike typer personinformasjon må sikres på ulike måter. Hvilke og hva slags personinformasjon som planlegges innhentet har også betydning for hvilke godkjenninger du som forsker/prosjektleder må hente inn før prosjektstart.

Grunnleggende om personvern

Hva er personopplysninger

Personvernprinsippene

Se også NSDs sider for utfyllende informasjon om personvern i forskning www.nsd.no

Sort - strengt fortrolig

«Strengt fortrolig» benyttes dersom det vil kunne forårsake betydelig skade for offentlige interesser, NIH, enkeltperson eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Sorte forskningsdata skal lagres i NIHs sikre sone.

Eksempler sorte data

 • Sensitive og personidentifiserbare forskningsdata som skal deles med eksterne samarbeidspartnere;
 •  Forskningsdata og datasett av stor økonomisk verdi, f.eks. en database de thar tatt mange år å bygge opp.
 • Samarbeidsprosjekt med helseinstitusjon der det sees på sammenheng mellom treningsbelastning, næringsinntak og beintetthet hos idrettsutøvere som er i faresone for å utvikle spiseforstyrrelse

Rød - fortrolig

«Fortrolig» benyttes hvis det vil forårsake skade for offentlige interesser, NIH og enkeltperson eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende. 

Røde forskningsdata kan lagres på NIH-driftet kryptert laptop eller kryptert minnepinne. Forsker har ansvar for sikker lagring av utstyret.

Er det tvil om hvorvidt forskningsdata tilhører rød eller sort kategori, skal sort benyttes.

Eksempler røde data

 • Sensitive persondata som ikke kan pseudonymiseres (bilde, video og lydopptak)
 • Koblingslister og samtykkeskjema  - skal oppbevares adskilt fra forskningsdataene
 • Pseudonymiserte personopplysninger som kan medføre betydelig skade om de skulle bli kjent for uvedkommende. 

Gule data - begrenset

Informasjonen må ha en viss beskyttelse.  Kan være tilgjengelig for eksterne og interne, med kontrollerte tilgangsrettigheter. Kan forårsake en viss skade for institusjonen hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Eksempler gule data

 • Forskningsdata uten direkte identifiserbare personopplysninger («pseudonymiserte»), men som ikke dekkes av punktene under rødt eller sort.  
 • Personopplysninger som ikke er sensitive. Dette gjelder også materiale som ikke kan pseudonymiseres (video, bilde eller lydopptak).  
 •  Anonymiserte helseopplysninger - koblingsnøkkel er slettet
 • Mastergradsoppgave som ser på sammenhengen mellom maksimalt oksygenopptak og fysisk prestasjonsevne i en stor gruppe friske idrettsutøvere.   
 •  Biomekanisk analyse av løpesteg med videobilder fra siden og forfra der det ikke er mulig å identifisere deltaker

Grønne data - åpen klasse

Denne klassen benyttes dersom det ikke forårsaker noen skade for institusjonen, eller samarbeidspartner hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Godkjenninger før oppstart

NIH forventer at forskere avklarer med instituttleder før arbeidet starter.

Melding til NSD

Alle forskningsprosjekt som inkluderer personopplysninger eller forskning på humant biologisk materiale skal meldes til NSD. NSD gir sin vurdering av hvorvidt personvernet er ivaretatt i prosjektet, ansvaret ligger fortsatt hos forsker/NIH. Meld prosjektet via nsd.no/MinSide.

Vedlegg til meldeskjema NSD

 • Spørreskjema
 • Intervjuguide
 • Samtykkeerklæring
 • Prosjektbeskrivelse

Dersom meldeskjema sendes inn før andre vedtak foreligger (eksempelvis godkjenning fra REK eller fra etisk komite), skal kopi av disse ettersendes

Helseforskningsprosjekt - REK

Alle forskningsprosjekter som faller innenfor helseforskningsloven skal sendes til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) for forhåndsgodkjenning. Det er formålet med forskningen som er avgjørende for hvorvidt det er nødvendig med godkjenning.

Gå til REKs hjemmeside for mer informasjon om hvilke prosjekt som skal søke og hvordan. 

Ved legemiddelutprøving eller klinisk utprøving av medisinsk utstyr må du søke til Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Etiske vurderinger

Etisk komite ved NIH vurderer om forskningsprosjekt på mennesker er planlagt i henhold til forskningsetiske normer. 

Kriterier for søknad til NIHs etiske komite

Forskningsprosjekt skal ha godkjenning fra NIHs etiske komité dersom forskningsprosjektet:

 • Involverer mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk);
 • Har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for deltaker;
 • Ikke er fremleggelsespliktig for REK - faller utenfor helseforskningslovens virkeområde.

Forskningsprosjekt som involverer sårbare grupper, herunder barn og unge under 16 år, skal alltid godkjennes av NIHs etiske komité - med mindre det omfattes av helseforskningslovens virkeområde.

Det samme gjelder for forskningsprosjekt med innsamling av humant biologisk materiale. 

Se utfyllende informasjon om Etisk komite ved NIH.

I tillegg til personvernvurderinger må forsker vurdere om prosjektet er i tråd med de forskningsetiske retningslinjene som gjelder for forskningsområdet. Se de Nasjonale forskningsetiske komtiteenes forskningsetiske retningslinjer for ulike fagfelt.

 

Behandlingsgrunnlag

Prosjektleder har ansvar for at det foreligger et lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger. Det vanligste grunnlaget for forskning er samtykke fra deltakerne men andre grunnlag kan være aktuelle.

Samtykke som grunnlag

Samtykket fra deltakerne skal være informert og frivillig. Du har ansvar for at de forstår hva de sier ja til å delta i. Husk at informasjon må tilpasses hver enkelt deltakergruppe. Eksempelvis kan forskning på ungdom kreve eget informasjonsskriv til deltakerne som er fylt 16 og et annet skriv til foreldrene til deltakerne som er yngre. Dersom forskningsprosjektet skal behandle særlige kategorier (sensitive) personopplysninger, må samtykket være uttrykkelig.

På NSDs sider finner du mer informasjon om samtykke og maler for informasjonsskriv.

For forskning på anonymisert humant biologisk materiale og personopplysninger kreves det ikke samtykke, men generell informasjonsplikt.

Bredt samtykke

I enkelte tilfeller er det mulighet til å innhente et bredt samtykke hvor deltakerne samtykker til flere forskjellige forskningsprosjekter. Deltakeren må informeres om hva det innebærer å gi bredt samtykke. Dette forutsetter at de hører inn under samme definerte forskningsmål. REK kan sette vilkår for bruk av bredt samtykke. 

Deltakere uten samtykkekompetanse

Forskning som inkluderer mindreårige og personer uten samtykkekompetanse kan bare finne sted dersom:

 • Eventuell risiko eller ulempe for personen er ubetydelig
 • Personen selv ikke motsetter seg det.
 • Det er grunn til å anta at resultatene av forskningen kan være til nytte for den aktuelle personen eller for andre personer med samme aldersspesifikke lidelse, sykdom, skade eller tilstand.

For mindreårige kreves det at tilsvarende forskning ikke kan gjennomføres på personer som ikke er mindreårige.

Barn og ungdommer kan som hovedregel selv samtykke til deltakelse i forskning når de er fylt 15 år. For barn under denne alderen bør foreldre samtykke på vegne av barnet. Hvis det skal samles inn særlige kategorier av personopplysninger må ungdommen være fylt 16 år for å samtykke.

Foreldre eller andre med foreldreansvar må samtykke dersom forskningsdeltakeren er under 16 år. Det samme gjelder hvis deltakeren er mellom 16 og 18 år og forskningen innebærer legemsinngrep eller legemiddelutprøving. Det må utarbeides alderstilpassede informasjonsskriv som tar hensyn til den mindreåriges modenhet og erfaring og informasjonsskriv til den som samtykker på vegne av deltakeren. 

Deltagelse i forskning skal alltid være frivillig, uavhengig av hvem som har samtykkekompetanse .

For medisinsk og helsefaglig forskning finnes det en egen forskrift som bestemmer at barn mellom 12 og 16 år selv kan samtykke til behandling av personopplysninger til visse typer forskning - se henvisning.

Se mer om samtykke fra mindreårige hos Datatilsynet og hos NSD.

For personer uten samtykkekompetanse på grunn av helsetilstand, psykisk utviklingshemming eller umyndiggjøring, kreves det at det ikke er grunn til å tro at vedkommende ville motsatt seg deltakelse i forskningsprosjekter hvis vedkommende hadde hatt samtykkekompetanse, og at tilsvarende forskning ikke kan gjennomføres på personer med samtykkekompetanse. Særlige regler gjelder for hvem som må gi samtykke, se helseforskningsloven § 17 og 18.

Unntak fra samtykke

Fravikelse fra samtykke skal begrunnes særskilt godt. Se nærmere for forutsetningene.

Andre grunnlag

I noen tilfelle kan det av ulike grunner være vanskelig å innhente et gyldig samtykke fra utvalget, eller samtykke innebærer en uforholdsmessig innsamling av personopplysninger. I slike tilfelle kan forsker argumentere for at allmenn interesse er rettslig grunnlag. Et eksempel kan være registerforskning. Både for alminnelige eller særlige kategorier av personopplysninger må også ha hjemmel i lov. Ofte er det personopplysningslovens §§ 8 og 9 som er aktuelle. Det må gjøre en interesseavveining mellom samfunnets interesser i forskningen og de ulempene behandllingen medfører for den enkelte.

For andre grunnlag - se 


Deling av data - tilganger for eksterne

Overføring eller deling

Dersom identifiserbare persondata skal overføres til eller lagres ved en samarbeidsinstitusjon må det inngås en databehandleravtale.   For avtalen er det viktig å vite hvem som er databehandlingsansvarlig (som bestemmer formålet med behandlingen) og hvem som behandler data på vegne av den ansvarlige. Datatilsynet har en egen veiledning om dette tema. 

IT-ansvarlig skal underskrive databehandleravtaler, men prosjektleder har ansvar for å utarbeide forslag til avtale. Se mal.

Prosjektleder kan gi eksterne forskere tilgang til data som er lagret i sikker sone, uten å måtte inngå databehandleravtale.

Den virksomheten eller forskerne/studentene eller medarbeiderne du skal dele opplysninger med må være omtalt i meldeskjema til NSD og eventuelt i søknad til REK.

Avtale om overføring av fysisk materiale (MTA, aktuelt ved eksempelvis blodprøver eller biopsier), kan underskrives av instituttleder. Se mal.

 

 

 

Tilgang ikke-ansatte

Dersom prosjektmedarbeidere ikke er tilsatt ved NIH og skal ha tilgang til personopplysninger må det inngås egen avtale. Se taushetserklæring for prosjektmedarbeidere  . Det er ikke nødvendig med taushetserklæring dersom det er samarbeid med en statlig virksomhet. Masterstudenter signerer taushetserklæringen i forbindelse med veiledningsavtalen for sitt prosjekt.

Skal eksternt ansatte ha tilgang til NIHs IT-system, skal det utarbeides egen tilgangsavtale.  

Prosjektleder kan gi eksterne forskere tilgang til forskningsdata som ligger lagret i NIHs Sikre sone. Da trengs det ingen databehandleravtale. Se mer om Sikker sone i Lagringsguiden.

 

Gjennomføring - innsamling og lagring av data

Først når alle godkjenninger foreligger - inklusiv bekreftelser fra deltakerne - kan selve innsamlingen starte. All innsamling skal foretas på NIH-oppsatt utstyr og data skal så raskt som mulig overføres til Begrenset eller Sikker sone. Data som inneholder personopplysninger skal ikke lagres på telefon, diktafon eller andre typer mobilt utstyr men i NIHs sikre sone for mulig kontroll og etterprøvbarhet.

Intervju - diktafon og bruk av Zoom

Zoom kan benyttes til intervjuer med eller uten bilde, så lenge disse ikke inneholder særlige kategorier personopplysninger. Zoom kan ikke benyttes utenfor NIH. 

Se fullstendig rutinebeskrivelse for Zoom

Diktafon kan lånes i Servicetorget. 

Opptak skal transkriberes så raskt som mulig og personidentifiserende opplysninger fjernes. Lydfiler må oppbevares på sikker måte.

Spørreundersøkelser

Som hovedregel skal SurveyXact benyttes i forbindelse med elektroniske spørreskjema. Det er ikke anledning til å benytte et annet system uten å innhente godkjenning fra leder for IT.  Forskere og studenter kan logge seg inn med Feide-id.

Undersøkelser i SurveyXact kan gjøres anonyme så snart utkast til spørreskjema er laget. Dette må gjøres før noen deltakere er lagt til. (Se fane Avansert/anonym undersøkelse i Spørreskjema.)

 • Observasjon - praktisk
 • Biologisk materiale - praktisk

Oppfølging personvern deltakere

Enhver som har samtykket til deltakelse i et forskningsprosjekt kan som hovedregel kreve innsyn, retting av uriktig registrerte opplysninger, trekke seg fra videre deltakelse uten begrunnelse/tilbakekalle avgitt samtykke. Krav om innsyn skal besvares innen 30 dager.

Eksempler oppfølging

 • Besvare henvendelser fra forskningsdeltakere 
 • Sørge for forsvarlig sletting eller anonymisering av forskningsdata dersom informanter trekker sitt samtykke
 • Be respondenter om nytt samtykke dersom innsamlede opplysninger skal behandles til andre formål eller på andre måter, for eksempel lagres lengre enn hva de opprinnelig har samtykket til. 
 • Kontrollere at personopplysninger som behandles i prosjektet ikke anvendes til andre formål enn det deltakerne har samtykket til.
 • Kontrollere at avtaler med samarbeidspartnere overholdes

 

Endringsmeldinger 

Ved vesentlige endringer i prosjektet må forsker sende endringsmelding til de samme institusjonene som opprinnelig har gitt godkjenning.

Eksempler på prosjektendring

 • Endring i design og analyse
 • Ny kunnskap om risiko, ulempe eller nytte for forskningsdeltakerne
 • Endring av prosjektleder, forskningsansvarlig, forskningsbiobank eller prosjektmedarbeider.
 • Utsettelse eller forlengelse av prosjektperiode
 • Økning i antall forskningsdeltakere
 • Endring i rekrutteringsprosedyre
 • Endring i inklusjons og eksklusjonskriterier
 • Innholdsmessig endring av informasjonsskriv og forespørsel om deltakelse
 • Endring i gitte vilkår for dispensasjon fra taushetsplikt
 • Endring i hvem som har tilgang til personsensitive opplysninger
 • Endring av oppbevaring og behandling av helseopplysninger eller biologisk materiale.

Prosjektleder fyller ut skjema for endring av forskningsprosjekt - se på nettsidene til NSD/REK/Etisk komte. Ta kontakt med den/de aktuelle institusjonene dersom det er tvil om endringene i prosjektet krever søknad.


Melde avvik

Varsle om avvik - personvern og datasikkerhet

Send varsling til sikkerhetsavvik@nih.no. Beskriv hendelsen/hva som har skjedd.

Institusjonen/NIH skal rapportere brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet innen 72 timer.

Eksempler avvik personvern

 • personlige opplysninger, passord eller lignende kommer i feil hender som følge av «phishing» eller falske nettverk.   
 • feilsendt e-post og vedlegg, særlig der det er personopplysninger 
 • innsamling av data i skjema som gjør informasjonen søkbar på internett, eller i skjemaverktøy der NIH ikke har databehandleravtale  
 • feilutlevering eller feilpublisering av informasjon
 • feil i tilganger, utstyr eller programvare som gjør at informasjonens tilgjengelighet er svekket, og som igjen kan svekke sikkerheten 
 • rutiner som mangler, ikke fungerer, eller som ikke følges 
 • informasjon med klassifiseringsnivå som krever tilgangsstyring er åpen og tilgjengelige for uvedkommende
 • manglende grunnlag eller vurdering av grunnlag for å behandle personopplysninger 
 • fødselsnummer som er sendt ukryptert per e-post  til eksterne

 

Avslutning 

I avslutningsfasen skal innsamlede personopplysninger slettes, anonymiseres eller lagres for videre oppbevaring. NIH har bestemt at data fra forskningsprosjekt skal lagres i 5 år for mulig ettersyn og kontroll. Kravet gjelder ikke for masterprosjekter.

Avslutning - personopplysninger

Forsker skal

 • sørge for at alle personopplysninger om respondenter eller informanter som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet.
 • sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert, for eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte opplysninger destrueres
 • sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir forsvarlig oppbevart.

Sluttmeldinger

Forsker skal

 • sende sluttmelding til NSD og eventuelt til REK.
 • oppdatere Prosjektweb