Per Borten åpner NIH

Norges idrettshøgskole 50 år

Norges idrettshøgskole fylte 50 år i 2018. Året ble markert og feiret gjennom en rekke arrangementer og synliggjøring av våre samfunnsbidrag og høgskolens rolle innen utdanning og forskning.

Se vår historie

Vår historie

NIH 50 år

I 1968 ble Norges idrettshøgskole offisielt åpnet. I 50 år har NIH vært Norges største tilbyder av idrettsfaglig utdanning med et sterkt faglig forskningsmiljø.

1968

Etter 21 års planlegging ble Norges idrettshøgskole formelt etablert og Statens gymnastikkskole nedlagt 1. juli. Statsminister Per Borten avfyrer startsignalet 12. august 1968 og ønsker første studentkull velkommen.

1968

Thor Volla blir adm. direktør for NIH. Det tas opp 119 studenter til et ettårsstudie, mens 51 som hadde tatt ett år på Statens gymnastikkskole, tok et tilleggskurs på ett år.

1969

2-års studiet kommer for alvor i gang med 115 studenter.

1969

Direktør og avdelingsledere arm-i-arm. 

1972

Første hovedfagskandidater uteksaminert.

1973

Gjeninnføring av en egen grunnfagsutdanning og åpning for innpassing fra andre læresteder til mellomfagsstudiet. Stor debatt om lærerkompetanse vs. idrettskompetanse.

1974

Besøk av Kong Carl XVI Gustav på hans første statsbesøk som monark.

1975

Nytt mellomfagsstudium: Idrett for funksjonshemmede. Samarbeid med Beitostølen helsesportsenter.

1976

Massiv tilsetting i faste stillinger i perioden 76 – 78. Hans B. Skaset tilsatt som første professor og Willi S Railo som første dosent i idrettslige fag. Etablerer eget kontaktutvalg med Norges idrettsforbund med tanke på å dekke idrettens utdanningsbehov.

1977

Opprettelsen av Det norske universitetsråd med de fire daværende universitetene og seks vitenskapelige høgskolene (deriblant NIH), samt Norsk studentunion. 
Nytt mellomfagsstudium i idrettsbiologi. 

1978

Innfører ny organisasjonsmodell med to fagavdelinger (idrettslige fag og pedagogikk, biologiske fag og psykologi) og egne enheter for administrative funksjoner. Nytt høgskoleråd med 14 medlemmer, direktør er fast leder. 

1980

Etter 12 års ventetid kan idrettshallen tas i bruk.

1981

Ettårig mellomfagsstudium i friluftsliv.

1982

Ettårig mellomfagsstudium i helselære og idrettsbiologi. NIH passerer 100 uteksaminerte hovedfagsstudenter. 3-årig sammensatt faglærerutdanning. Høgskolerådet reorganiseres igjen. Lederen velges, og får ansvaret for planlegging og gjennomføring av arbeidet i Høgskolerådet. Innebærer mindre makt til direktør.

1983

På initiativ fra NIH blir det etablert et nasjonalt fagråd for idrett med mål om blant annet bedre nasjonal samordning av idrettsutdanningen. Professor Sigmund A. Anderssen ble senere leder for rådet.  

1985

NIHs bibliotek får status som nasjonalt ansvarsbibliotek for idrett.

1986

Doktorgradsutdanning igangsettes. 

1987

Ettårig mellomfagstilbud i kultur- og idrettsforvaltning. Inngår samarbeidsavtale med Norges idrettsforbund.

1989

Oppretting av tre institutter for biologiske- og medisinske fag, for samfunnsvitenskapelige fag og for idrettsfag. Senere fikk også Forsvarets avdeling status som institutt.

1990

Den nye universitetsloven trer i kraft og NIH får en formalisert tilhørighet til universitetssektoren. Kari Fasting valgt til første valgte rektor ved NIH.

1990

Sigmund Loland er først ute med å ta doktorgrad ved NIH.

1991

Massiv vekst i høgskolens nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler.

1993

Erling Stordahl (1923 – 1994) utnevnes til NIHs første æresdoktor for sin innsats på sektoren for fysisk aktivitet/ idrett for funksjonshemmede. NIH feirer 25-års jubileet.  

1993

Per Wright velges til rektor.

1994

NIH er engasjert i OL og Paralympics på Lillehammer. Innvielse av kunstisbanen og en startbane for bob og aking.

1995

Forsknings- og undervisningsbygget står klart. Nybygget på 7.000 kvadratmeter er siste brikke i de opprinnelige planene fra 1968.

1998

Norge slår Brasil under Fotball-VM med Egil Olsen som trener – «Fotballprofessoren» fra NIH som var student i det første kullet i 1968 og deretter ansatt før han fikk ansvar for å gjenreise fotballandslaget.

1999

Direktør Thor Volla pensjoneres etter å ha vært skolens direktør og administrerende direktør helt siden starten.

1999

Gunnar Breivik velges til rektor. Arni Hole ansettes som adm. direktør. 

2000

Baard Wist blir ny adm. direktør.

2000

Senter for idrettsskadeforskning opprettes i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Norsk Tipping AS og Pfizer AS. Formålet er å utvikle metoder for å forebygge skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på skadeforebyggende tiltak.

2003

Kvalitetsreformen innføres ved alle høgskoler og universiteter. NIH etablerer bachelor og master.

2004

NIH går bort fra institutter og etablerer fem fagseksjoner: Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP), Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM), Seksjon for coaching og psykologi (SCP) og Seksjon for kultur og samfunn (SKS).

2005

Sigmund Loland velges til rektor og sitter i to perioder (2005 – 2013).

2009

NIH står som vertskap for konferansen til The European College of Sport Science (ECSS). 1732 forskere innen alle disipliner kommer til Oslo.

2010

Kunnskapsminister Tora Aasland tildeler i januar Likestillingsprisen for 2009 til NIH. Prisen er på to millioner kroner. - Institusjonens arbeid burde kopieres av andre, sier statsråden, og trekker fram at universiteter og høyskoler bærer et stort ansvar for å styrke likestillingen i Norge.

2011

NIH har sin disputas nummer 100 når Anne Lannem forsvarer sin avhandling 5. desember 2011.

2012

Lise Sofie Woie blir adm. direktør.

2013

Kari Bø velges til rektor.

2014

Startbevilgning over statsbudsjettet for totalrehabilitering av eldre bygningsmasse. 

2015

Faglærerutdanningen skilles ut som egen treårig utdanning gjennom bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag.

2018

Lise Sofie Woie ansettes som adm. direktør på nytt seksårig åremål.

2018

NIH er, etter en krevende rehabilitering, Europas flotteste idrettsutdanningscampus.