Styremøte 5/22

16. juni 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 31/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 32/22 - Protokoll fra møte 4/22

Styremøte 4/22 var unntatt offentligheten.

 


Saksnr. 33/22 - Ledelsens orienteringer

1. Restrukturering av administrasjonen

På styremøtet 10.mars 22, sak 13: «organisasjonsendring i administrasjonen på NIH» fattet styret følgende vedtak:

«Styret vedtar, jf. Uhl §9-2 (4) ny organisering i administrasjonen.
Avdeling for personal og økonomi organiseres i to avdelinger, avdeling for HR og avdeling for økonomi. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Dette gjelder fra styrets beslutning».

Prosjektleder orienterte den gang muntlig at dette utløser behovet for å se på avdeling for forskning og bibliotek, da økonomileder har midlertidig ledet begge avdelingene.

Økonomien tilsier ikke at NIH kan ha en økning av antall avdelingsledere som ville være tilfellet hvis avdeling for bibliotek og forskning skulle fortsette som selvstendig enhet.

Det har derfor vært gjennomført en prosess med medarbeiderne i avdelingen samt innhentet råd fra brukergrupper på hvordan dette best kan løses framover.

Premissene for prosessen har vært at forskningsadministrative oppgaver skal ivaretas som tidligere, men organisering endres.

Konklusjonen er at Biblioteket blir en egen organisatorisk enhet i dirkete linje til admin. direktør.
Resterende oppgaver og ressurser refordeles inn i eksisterende avdelinger.

2. Etatstyring – tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

KD har kommet med utkast til tilbakemelding på NIHs ambisjoner og måloppnåelse, basert på årsrapport og resultater for 2021.

KD uttrykker tilfredshet med NIHs arbeid, og konkluderer med at høyskolen samlet sett har god måloppnåelse på kjerneområdene. KDs hovedpunkter på de fire hovedområdene:

Kvalitet i utdanning

  • KD er fornøyd med at NIH har klart å forbedre gjennomstrømning fra et allerede høyt nivå
  • KD påpeker en nedgang i studentenes faglige tidsbruk i 2021
  • KD berømmer konklusjonen på NOKUT-tilsynet og ber NIH videreføre kvalitetsarbeidet

Kvalitet i forskning

  • KD berømmer NIH for et svært høyt publikasjonsnivå per vitenskapelig ansatt
  • KD ser frem til å se resultater av at NIH har økt søknadsaktiviteten mot NFR og EU

Samarbeid med omverden

  • KD er godt fornøyd med at NIHs tette samarbeid med omverden har resultert i stor bidrags- og oppdragsaktivitet
  • KD vil følge NIHs utvikling mht. høyskolens oppmerksomhet på livslang læring og etter- og videreutdanningsporteføljen

God ressursbruk og forvaltning

  • KD oppfordrer NIH til å iverksette tiltak for å sikre at kvinneandelen i førstestillinger øker
  • KD er fornøyd med at andelen midlertidige i UF-stillinger har gått ned, og har forventninger om at midlertidigheten reduseres ytterligere
  • KD forventer at systemet for informasjonssikkerhet og personvern innføres i hele organisasjonen

Om NIHs økonomi har KD følgende kommentar:

«Styret har uttrykt bekymring for NIHs strammere budsjett pga. den nye husleieordningen og at dette kommer til å påvirke høyskolens kjerneaktivitet negativt. I tillegg til høyskolens ambisjon og arbeid med å øke ekstern finansiering, er det også viktig at høyskolen planlegger langsiktig slik at det kan skapes et økonomisk handlingsrom for å kunne realisere høyskolens strategiske satsinger»

3. Status nytt nasjonalt toppidrettssenter

Byggesøknaden om Nytt nasjonalt toppidrettssenter er ferdig behandlet i Plan- og bygningsetaten i Oslo. I sitt svar 9. juni 2022 konkluderer etaten med følgende: «Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket er avhengig av en ny reguleringsplan før det eventuelt kan realiseres. Tiltaket som dere søker om, vil være avhengig av flere store dispensasjoner som ikke kan gis i en byggesak.»

NIF har besluttet å sette i gang arbeidet med reguleringsplan med sikte på å realisere de foreliggende planene om nytt toppidrettssenter. En reguleringsprosess anslås å ta 2-3 år. Byggestart for nytt toppidrettssenter kan i beste fall skje om tre år.

4. NIHs involvering i EU-prosjekter per juni -22

I 2022 har NIH fått tilslag på fire søknader til EU-programmer innen forskning / utdanning / innovasjon. I to av prosjektene er NIH prosjektansvarlig og koordinerer prosjektene.

Det ene prosjektet NIH leder er et innovasjonsprosjekt, finansiert av EUs innovasjonsprogram, der målet er å øke innovasjonskapasiteten ved NIH og partnerinstitusjonene. Ungt entreprenørskap er del av den søknaden. Totalbudsjettet er 15 mill. hvorav 2,8 mill. til NIH, prosjektleder er Frode Paulsen. Det andre vi leder er Physical Education Acedemy, med mål om å utvikle et europeisk akademi for kroppsøving som skal fornye kroppsøvingsfaget. Finansiert av Erasmus +. Totalbudsjett 15 mill., nesten 3 mill. til NIH med prosjektleder Mats Hordvik.

De to prosjektene der NIH er partner er Erasmus + prosjekter: Skadeforebygging hos barn/unge med fokus på kvinnelige utøvere, prosjektansvarlig ved NIH er Grethe Myklebust (totalbudsjett 4 mill., 500.000 til NIH). Og svømmeopplæring for barn, prosjektansvarlig ved NIH er Bjørn Harald Olsen (totalbudsjett 4 mill, 400.000 til NIH).

5. Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet og finansiering av NFR-prosjekter

På bakgrunn av den krevende økonomiske situasjonen i Norges Forskningsråd er det sendt en anmodning til universiteter og forskningsaktører om å forskyve fremdriften i igangsatte NFR-finansierte prosjekter. NFR ber institusjonene om å vurdere om det er mulig at planlagte aktiviteter i prosjektene kan forskyves ut i tid for å bidra til at NFR kan nå de store innsparingene de må gjøre i 2023.

To NIH-prosjekter er på lista NFR har sendt ut. Vi går i dialog med de aktuelle prosjektlederne på de to instituttene for å undersøke om dette er aktuelt for NIH sin del, og gir NFR tilbakemelding. 


Saksnr. 34/22 - Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2022 

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2022 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2022 som vedlagt.
3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2022 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 35/22 - Revidert budsjett 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2022 med en underdekning på 20,8 mill. kroner.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 36/22 - Revisjon av årsregnskapet for 2021 – beretning fra Riksrevisjonen 

Forslag til vedtak:

Styret tar Riksrevisjonens beretning for 2021 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 37/22 - Overordnet virksomhetsplan 2022 – rapportering første tertial

Forslag til vedtak:

Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2022 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 38/22 - Rapport om informasjonssikkerheten og personvern ved NIH for 2020 og 2021

Denne saken er behandlet i et lukket møte.

Unntatt offentlighet jfr Offentlighetslovens § 24.3


Saksnr. 39/22 - Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Forslag til vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Se vedlegg 2.
Endringene gjelder i følgende paragrafer:
• §5 og §7 er justert med en endring i programporteføljen for
masterutdanning og lærerutdanning.
Opptakskrav endres fra minimum 120 studiepoeng til 90 studiepoeng idrettsfag. Dette er etter anbefaling fra instituttene og Studieutvalget.
Opptakskrav til Faglærerutdanning i kroppsøving utgår i og med
programmet utgår som studietilbud på NIH. Dette erstattes av
opptakskrav til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag.
• §36 endres i tråd med UHRs retningslinjer for bruk av ekstern sensor.

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2022-2023.
Endringen for lærerutdanningen er i tråd med praksis fra studieåret 2021-2022.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 40/22 - Tildeling av status som merittert underviser

Denne saker er behandlet i et lukket møte.

Unntatt offentligheten jf. Offl § 13 jfr FVL §13.1


Saksnr. 41/22 - Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2022/23

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar opptaksrammene med følgende endringer:
a. Studietilbudet Friluftsliv deltid 2 erstattes med Friluftsliv deltid 1.
Opptaksrammen er satt til 30 studieplasser.
2. Styret vedtar for øvrig opptaksrammer for studieåret 2022/2023 i samsvar med forslag i tabell 2. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet.
3. Styret tar søkertall til orientering.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 42/22 - Protokoller og referater

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering. 

Styrenotat - (pdf)