Styremøte 4/22

25. mai 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 28/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 29/22 - Protokoll fra møte 3/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 30/22- Ansettelse i stilling som HR-sjef

Saken er unntatt offl. § 25