Styremøte 3/22

12. mai 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 23/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 24/22 - Protokoll fra møte 2/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 25/22 - Ledelsens orienteringer

NIHs samarbeid med Aspetar Hospital i Doha

Det gis en muntlig orientering til styret som følge av spørsmål om hva som ligger i NIHs forskningssamarbeid med Aspetar Hospital i Doha, Quatar.

I 2012 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom NIH og Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital. Avtalen innebærer ingen forpliktelser for noen av partene, eller økonomiske transaksjoner mellom partene. Avtalen tydeliggjør en intensjon om å styrke forskningssamarbeidet på det idrettsmedisinske fagområdet, spesielt forebygging av idrettsskader.

Aspetar Hospital er et sykehus som har spesialisert seg på forebygging og behandling av idrettsskader, inkludert forskning. Sykehuset har et internasjonalt arbeidsmiljø og forskningssamarbeid med mange fagmiljøer rundt om i verden, inkludert Senter for idrettsskadeforskning på NIH.

Siden Aspetar er et sykehus og ikke et akkreditert universitet, har de ikke en egen PhD-utdanning. I forskningssamarbeid inngår ofte PhD-prosjekter. Et hovedelement i samarbeidet mellom Aspetar og NIH er at kandidater med finansiering fra Aspetar tas opp på NIHs PhD-program og disputerer på NIH. Praksisen er identisk med andre eksternt finansierte PhD-kandidater, for eksempel finansiert fra norske helseforetak.

Til sammen fire stipendiater er tatt opp på NIHs PhD-program innenfor denne ordningen; tre som har disputert og én som disputerer i løpet av høsten 2022. Stipendiatene har vært ansatt ved og lønnet av Aspetar gjennom individuelle arbeidskontrakter med sykehuset. De har søkt og blitt tatt opp på NIHs PhD-program. Hver av dem har som en del av sin PhD-kontrakt med NIH vedlagt en bekreftelse fra Aspetar om at sykehuset dekker deres lønn gjennom stipendiatperioden. Stipendiatene har hatt base på sykehuset i Aspetar og har hatt gode arbeidsforhold. Roald Bahr, professor på NIH og leder av Senter for idrettsskadeforskning, har en professor 2 -avtale med Aspetar og har vært prosjektansvarlig og del av veilederapparatet i disse PhD-prosjektene.


Saksnr. 26/22- NIHs utkast til utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Forslag til vedtak:

Styret vedtar utkastet til utviklingsavtale mellom NIH og Kunnskapsdepartementet, med de endringer som kom frem i møtet

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 27/22- Referat fra IDF

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat(pdf)


protokoll