Styremøte 3/23

11. mai: Saksliste, styresaker, protokoll

Sak 18/23 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Sak 19/23 - Protokoll fra møte 2/23

Protokollen publiseres etter vedtak i møtet.


Sak 20/23 - Ledelsens orienteringer

Publiseres etter møtet.


Sak 21/23 Presentasjon av Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Instituttleder Lone Friis Thing presenterer sitt institutt.


Sak 22/23 Årsrapport fra NIHs etiske komite 2022 

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport 2022 fra etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning til orientering.

Saksnotat med vedlegg


Sak 23/23 Revisjon av retningslinjer for forvaltning av eksternfinansiert virksomhet ved NIH 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar oppdaterte retningslinjer for forvaltning av eksternfinansiert virksomhet ved NIH.

Styrenotat med vedlegg


Sak 24/23 Endring av valgreglement for Norges idrettshøgskole 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til endring av NIHs valgreglement.

Saksnotat med vedlegg


Sak 25/23 Organisatorisk endring i administrasjonen ved NIH

Forslag til vedtak:

NIH oppretter en egen enhet for forskerstøtte for ekstern finansiering. Den nye enheten organiseres direkte under administrerende direktør, og er gjeldende fra 01.06.23.

Saksnotat


Sak 26/23  Endring av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole § 6 Rangeringsregler for de enkelte studier

Forslagt til vedtak:

Styret vedtar foreslått endring av ordlyd i § 6 Rangeringsregler for de enkelte studier.

Saksnotat med vedlegg


Sak 27/23 Studietilbud, opptaksrammer og søkertall studieåret 2023/2024

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar opptaksrammer for studieåret 2023/2024 i samsvar med forslag i tabell 1. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet.

2. Styret tar søkertall til orientering.

Saksnotat


Sak 28/23 Protokoller og referater fra KFU, SU og IDF

Forslag til vedtak:

Styret tar referater og protokoller til orientering.

Saksnotat med vedlegg