Styremøte 2/22

10. mars 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 4/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 5/22 - Protokoll fra møte 1/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 6/22 - Ledelsens orienteringer

1. Informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings og forskningssektoren.
Kunnskapsdepartementet ønsker at universitetene og høyskolene skal tilby studier til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover samt at ukrainske forskere og akademikere skal kunne få arbeid ved norske UH-institusjoner. KD har sendt en bestilling med frist 10.3.  der de ber om informasjon fra universiteter og høyskoler om kapasitet til å ta imot ukrainske flyktninger. NIH vil gjøre sitt beste for å legge til rette for Ukrainske flyktninger som ønsker å studere på NIH. Her vil vi se på løsninger basert på studentens bakgrunn og behov. Høyskolen tilbyr engelskspråklige emner, men ikke studieprogram på engelsk. NIH har ingen egen norskopplæring for studenter, men utvekslingsstudenter ved NIH bruker et nettkurs i norsk, i regi av UiO. NIH er sammen med de fleste UH-institusjonene med i nettverket Scholars at Risk, som arbeider med å legge til rette en arbeidssituasjon ved norske institusjoner for universitetsansatte som må flykte fra sitt hjemland. Gjennom dette nettverket kan det også for NIH være aktuelt å motta akademikere fra Ukraina.

2. Studentassistenter.
I et supplerende tildelings- og tilskudds brev av 1.2.22 tildeler KD ekstra midler til statlige universitet -og høyskoler. Målet med tildelingen er å sørge for at studentene opprettholder studieprogresjonen. NIH tildeles 395 000,- der 75% av midlene allokeres til faglig tilbud til studentene og de resterende 25% vil øremerkes økonomisk støtte til sosiale tiltak.

3. Nytt nasjonalt toppidrettssenter.
NIF har levert søknad til KUD om fullfinansiering av nasjonalt Toppidrettssenter.I rammesøknaden ligger unntak om reguleringsbestemmelser og det er forventet en beslutning i Regjeringen for statsbudsjetter i 2023 og Oslo kommune vedørende reguleringssituasjonen. NIH er godt representert i prosjektet ved at rektor sitter i styringsgruppen. Hvis alt faller på plass som planlagt, er byggestart stipulert til juni 2023 med byggeperioden to år frem til 2025. Isflate, kunstgressbanen og friidrettsstadion vil bli relokalisert vest for dagens lokalisering. Tapte leieinntekter samt NIHs behov for å leie undervisningslokaler i byggeperioden, er budsjettert i prosjektet. Med hensyn til behovet rundt en isflate vs bandybane, har ikke NIH midler til å kunne drifte en bandybane. Driften av en slik flate er kostbart og her må det vurderes hvordan det kan etableres en bærekraftig driftsmodell.


Saksnr. 7/22 - NIHs årsrapport 2021-2022 og årsregnskap 2021

Forslag til vedtak:

1.Styret vedtar NIHs regnskap for 2021, inkludert ledelseskommentarer og noter som vedlagt.
2. Styret slutter seg til styrets beretning.
3. Styret vedtar Årsrapport 2020-2021 slik den er lagt frem.
4. Styret tar budsjettrapport for 2020 til etterretning.

Styrenotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 8/22- Budsjett 2022

Forslag til vedtak:

Norges idrettshøgskoles budsjett for 2022 vedtas som foreslått, tabell 1.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 9/22 - Langtidsbudsjett 2022-2026

Denne saken er behandlet i lukket møte

Saken er unntatt offentlighet etter offl, jf Offentlighetsloven § 14.1


Saksnr. 10/22 - Tildelingsbrev NIH 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 11/22 - Endringer i PdD-forskriften

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å endre PhD-forskriften med de forslag til endringer som fremkommer av saken. 

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 12/22 -  Ansettelse instituttleder IFP

Denne saken er behandlet i et lukket møte

Saken er unntatt offentlighet etter offl, jf Offentlighetsloven § 14.1


Saksnr. 13/22 - Endring i organisasjonen i administrasjonen ved NIH

Forslag til vedtak:

Styret vedtar, jf. Uhl §9-2 (4) ny organisering i administrasjonen.
Avdeling for personal og økonomi organiseres i to avdelinger, avdeling for HR og avdeling for økonomi.
Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.
Dette gjelder fra styrets beslutning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 14/22 - Rapport overordnet virksomhetsplan 3. tertial 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar rapportering av status pr. tredje tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2021 til etteretning.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 15/22 - Årsrapport likestilling, inkludering og mangfold 2021

Forslag til vedtak: 

Styret tar årsrapport til utvalg for likestilling og mangfold 2021 til orientering

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 16/22 - Årsrapport HMS 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2021 til orientering

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 17/22 - Miljørapport NIH 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar miljørapporten for 2021 til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 18/22 - Årsrapport etisk komite 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport 2021 fra etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 19/22 - Årsrapport senter for idrettsskadeforskning 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 20/22 - Årsrapport FOBU 2021 

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport 2021 fra senter for barn- og ungdomsidrett til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 21/22 - Årsrapport midlertidighet NIH 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport på handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Norges idrettshøgskole for 2021 til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Saksnr. 22/22 - Interne referater fra diverse utvalg

Forslag til vedtak:

Styret tar referatene til orientering.

Saksnotat med vedlegg(pdf)


Protokoll