Styremøte 8/22

15. desember 2022: Saksdokumenter og protokoll

Sak 68/22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Sak 69/22

Protokoll fra møte 7/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.

Protokoll


Sak 70/22

Ledelsens orienteringer

NIH nummer 2 på Shanghai-rankingen 2022
Shanghai-rankingen gjør en vurdering av universiteter verden over basert på forskningspublisering, siteringer og internasjonalt forskningssamarbeid. I kategorien “Global Ranking of Sport Science Schools and Departments” er NIH igjen nummer 2 (som i 2021) av de 300 institusjonene som er inkludert i rankingen. En bekreftelse på NIHs betydning som ledende internasjonal idrettsforskningsinstitusjon.

Høring om ny modell for opptak til universiteter og høgskoler
Kunnskapsdepartementet oppnevnte i april 2021 et utvalg med oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget leverte 1. desember 2022 sine forslag til KD. Utvalget kommer med anbefalinger om hvordan KD kan lage et opptaksregelverk basert på prinsipper om at det skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå. Forslaget er en helhetlig modell som skiller seg betydelig fra dagens modell. KD ber om at konsekvenser av eventuelle endringer i enkeltelementer vurderes opp mot helheten. Høringsfristen er 9. mars 2023.

Finansieringssystemet i UH-sektoren
Hatlen-utvalget la i mars 2022 fram forslag til regjeringen om forenkling av finansieringssystemet til UHsektoren. Forslagene var bl.a. å vektlegge utviklingsavtalene mer, redusere fra åtte til to
resultatindikatorer (studiepoeng og doktorgrader), fjerning av publiseringsindikatoren og avvikling av kandidatindikatoren. NIH sendte i likhet med de øvrige institusjonene vår høringsuttalelse i høst.
Høringsuttalelsene sprikte en del, men var i hovedsak skeptiske til de store foreslåtte grepene som var mangelfullt utredet med hensyn til de samlede konsekvensene. Nå har sektoren mottatt et brev fra Kunnskapsdepartementet med noen ytterligere spørsmål knyttet til finansieringssystemet. Frist for tilbakemelding er 12. januar. NIH vil svare ut spørsmålene i tråd med høringsuttalelsen vi sendte i høst.

Sletting av det resterende underskuddet i Norges Forskningsråd
Gladnyhet for forsknings-Norge! Regjeringen foreslår 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet i
nysalderingen av statsbudsjettet. Med dette slettes det resterende underskuddet i Forskningsrådet.
Dette sikrer at Forskningsrådet likevel kan tildele fri prosjektstøtte til unge forskertalenter i 2023.

Ekstern evaluering av IT-organisasjonen ved NIH
Administrerende direktør orienterte om at resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK viser at ansatte på NIH er lite tilfreds med teknisk støtte fra IT-avdelingen.
Etter dialog med den enkelte ansatte i IT-avdelingen, samt møter med en brukergruppe og en rådgivende gruppe, er konklusjonen at det kan synes som om IT har utviklet seg i en annen retning enn det brukerne har behov for.
Framtidens NIH vil ha en økende grad av behov for brukerstøtte, større samhandling og integrering av IT og administrative tjenester, samt operasjonalisering av digitalisering. Dette krever en IT-organisasjon som har tid og ressurser til å håndtere dette.
Av den grunn har vi engasjert et eksternt IT-firma med erfaring fra sektoren for å foreta en evaluering av IT-organisasjonen på NIH. Målet er å få råd på hvordan vi med dagens bemanning kan utvikle
brukerstøtten, øke samhandlingen mellom IT-avdelingen og resten av NIH, samt skape et handlingsrom for IT-ansatte til å drive med utvikling og virksomhetsstøtte.
Evalueringen starter 2. januar og skal etter planen være klar innen utgangen av mars 2023.
Eventuelle større organisatoriske endringer som følge av evalueringen vil komme tilbake til styret som en vedtakssak.


Sak 71/22

Presentasjon av Institutt for fysisk prestasjonsevne

Instituttleder Klavs Madsen presenterer sitt institutt.


Sak 72/22

Budsjett 2023

Forslag til vedtak:

Norges idrettshøgskoles budsjett for 2023 vedtas som foreslått.

Styrenotat med vedlegg


Sak 73/22

Overordnet virksomhetsplan (OVP) 2022 - avsluttende rapportering

Forslag til vedtak:

Styret tar avsluttende rapportering på overordnet virksomhetsplan til orientering.

Styrenotat med vedlegg


Sak 74/22

NIHs handlingsplan 2023

Forslag til vedtak:

Styret vedtar NIHs handlingsplan for 2023 med de endringer som framkom i møtet.

Styrenotat med vedlegg


Sak 75/22

Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2021-2022

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2020-2021.

Styrenotat med vedlegg


Sak 76/22

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2021-2022

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2021-2022 til etterretning.

Styrenotat med vedlegg


Sak 77/22

Utlysning av studietilbud - årsstudium: Organisasjon og idrettsledelse (nettbasert)

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å opprette programmet organisasjon og idrettsledelse og lyser dette samtidig ut for studieåret 2023/2024.

Styrenotat med vedlegg


Sak 78/22

Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning 2021/2022

Forslag til vedtak:

Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2021-2022 tas til etterretning.

Styrenotat med vedlegg


Sak 79/22

Oppnevning nytt KFU

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner Komite for forskerutdanning for perioden 01.01.23-31.12.25:

Representanter for fast vitenskapelig ansatte:

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap:   

Chris Horbel (fast)

Sigmund Loland (vara)

Institutt for fysisk prestasjonsevne:                                

Truls Raastad (fast)

Live S. Luteberget (vara)

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier:          

Kenneth Aggerholm (fast)

Håkan Larsson (vara)

Institutt for idrettsmedisinske fag:                                   

Jorunn Sundgot Borgen (fast)

Kari Bø (vara)

 Representanter for PhD-stipendiatene:                    

Marte Dobbertin Gram (fast)

Matthieu Clauss (fast)

Pia Wedege (vara)          

Emilie F. Mass Dalhaug (vara)

Truls Raastad oppnevnes som leder for KFU i perioden.

Styrenotat 


Sak 80/22

Forslag til nye medlemmer i NIHs etiske komite

Forslag til vedtak:

  1. Styret oppnevner professor Gøran Paulsen som nytt medlem i komiteen fra 01.01.2023 til 31.12.2025. Professor Ulf Eklund og professor Aage Radmann oppnevnes til varamedlemmer fra 01.01.2023 til 31.12.2023.
  2. Styret forlenger professor Anne Marte Pensgaard sin periode som leder av komiteen til 31.12.2023.

Styrenotat


Sak 81/22

Protokoller og referater

Forslag til vedtak:

Referater og protokoller tas til orientering.

Styrenotat med vedlegg