Styremøte 7/22

3. november 2022: Saksdokumenter og protokoll

Sak 54/22 

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Sak 55/22 

Protokoll fra møte 6/22

 

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Sak 56/22 

Ledelsens orienteringer

 

Vil bli oppdatert etter møtet.


Sak 57/22 

Presentasjon av Institutt for idrettsmedisinske fag

 

Instituttleder Sigmund Alfred Anderssen presenterer sitt institutt.


Sak 58/22 

Presentasjon av SHoT-undersøkelsen og tiltak

 

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat


Sak 59/22 

Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, og læringsmiljøutvalg 2022-2023

 

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat


Sak 60/22 

Statsbudsjett 2023 og hovedlinjer for budsjett 2023

 

Forslag til vedtak:

1. Styret tar statsbudsjett 2023 til orientering.
2. Styret slutter seg til de foreslåtte hovedlinjer i budsjett for 2023, og langtidsbudsjett 2022-2026, og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett utarbeides.

Styrenotat


Sak 61/22 

Statsbudsjett 2024 – satsingsforslag utenfor rammen

 

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat


Sak 62/22 

Prosess med sikte på NIHs årlige virksomhetsplan

 

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat


Sak 63/22 

Studentrepresentanter til styret og utvalg 2022-2023

 

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat


Sak 64/22 

Studietilbud 2023-2024 

 

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til studieutlysning 2023-2024 i samsvar med fremlagt forslag.

Styrenotat


Sak 65/22 

Organisering og forankring av Utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (ULIM)

 

Forslag til vedtak:

ULIM utvides med én representant fra hver av de fire instituttene. Utvalget konstituerer seg selv og velger selv sin leder.

Styrenotat


Sak 66/22 

Styrets møteplan 2023

 

Forslag til vedtak:

Møtedatoene tas til orientering.

Styrenotat


Sak 67/22 

Protokoller og referater

 

Forslag til vedtak:

Referater og protokoller tas til orientering.

Styrenotat

Protokoll fra styremøte 6/22.