Styremøte 6/22

29. september 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 43/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 44/22 - Protokoll fra møte 5/22

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 45/22 - Ledelsens orienteringer

Vil bli oppdatert etter møtet.


Saksnr. 46/22 - Presentasjon av Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

Muntlig presentasjon ved instituttleder Reidar Säfvenbom.


Saksnr. 47/22 - Tertialrapport regnskap 2. tertial

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2022 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2022 som vedlagt.
3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2022 til etterretning.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 48/22 - Studentopptaket 2022/2023

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 49/22 - Oppfølging av strategisk plan vedr. bærekraft på NIH

Forslag til vedtak:

Styret gir følgende signaler på ambisjonsnivå og ressurser til videre arbeid med handlingsplan.
Saken diskuteres i styret.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 50/22 - Digitaliseringsstrategi for NIH 2022-2025

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til digitaliseringsstrategi for Norges idrettshøgskole 2022-2025.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 51/22 - Energisparing ved NIH

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til energisparinger for NIH som fremlagt i notatet.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 52/22 - NIHs handlingsplan for livslang læring 2022-2025

Forslag til vedtak:

Styret vedtar den fremlagte planen for livslang læring.

Styrenotat(pdf)


Saksnr. 53/22 - Protokoller og referater 

Forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Styrenotat(pdf)

Protokoll