Styremøte 5/23 (ekstra)

Saker til skriftlig behandling i juni og juli 2023

Sak 42/23 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Sak 43/23 - Protokoll fra møte 4/23

Protokoll


Sak 44/23 - Ansettelse i stilling som økonomidirektør ved NIH

Unntatt offentlighet , jfr. Offentleglova § 25


Sak 45/23 - Utlysningstekst for stilling som IT-direktør ved NIH

Unntatt offentlighet , jfr. Offentleglova § 25


Sak 46/23 - Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for idrettsmedisinske fag

Unntatt offentlighet , jfr. Offentleglova § 25