Styremøte 4/23

15. juni 2023: Saksliste, styresaker, protokoll

Sak 29/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig. 


Sak 30/23 - Protokoll fra møte 3/23

Protokoll


Sak 31/23 - Ledelsens orienteringer 

Stillingen som økonomidirektør ved NIH
Innstillingsutvalget sender innstillingen til økonomidirektør til styret for vedtak i slutten av juni.


Stillingen som IT-direktør ved NIH
Vi vil sende et utkast til utlysning for IT-direktør til styret før sommerferien. Stillingen som IT-direktør lyses ut i begynnelsen av august.


Prosess ansettelse av Instituttleder Institutt for idrettsmedisinske fag
Søknadsfristen er utsatt til 19. juni for å få et bredere tilfang av søkere. Vi har lagt opp til intervjurunder med kandidater og sluttføring av en innstilling innen utgangen av juni. Forutsatt at innstillingsutvalget samles om en enstemmig innstilling, sendes ansettelsessaken til skriftlig behandling i styret første uke i
juli. Dersom innstillingen skulle være delt (flertall- og mindretallsinnstilling), tas styresaken i et digitalt møte første uke i juli.

Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 5. juni
Departementet meldte på forhånd inn fire saker til agendaen:

(1) NIHs økonomiske situasjon, (2) Utdanningskvalitet og gjennomstrømning av studenter, (3) Forskningskvalitet og eksterne
bidragsinntekter og (4) Nedslagsfelt og mangfold. NIH hadde meldt inn én sak: Rehabilitering av NIH og prosessen med Statsbygg.

Møtet ble avholdt på NIH, og delegasjonen fra KD fikk en omvisning i de lokalene Statsbygg planlegger å rehabilitere (Idrettshall og bygget med Auditorium Innsikt, biblioteket, laboratoriene og to institutter). På møtet fikk NIH god tilbakemelding på oppnådde resultater innen utdanning, forskning og samfunnskontakt. NIH
fikk også full støtte fra KD til å fastholde overfor Statsbygg forutsetningen for rehabiliteringen: Prosjektet må planlegges slik at NIH ikke belastes økonomisk, og gjennomføres på en måte som gjør at vi kan drive vår undervisnings- og forskningsvirksomhet parallelt med rehabiliteringsarbeidet.

Våre medisinske forskeres impact + Ny EU-tildeling
NIH har tre forskere på topp 10-lista over de mest siterte medisinske forskerne i Norge. Ulf Ekelund er nummer 1 på lista som Research.com nylig offentliggjorde. Roald Bahr og Lars Engebretsen er henholdsvis nummer 8 og 9. Rangeringen synliggjør den store betydningen og innflytelsen det idrettsmedisinske forskningsmiljøet på NIH har innen sitt fagområde.
NIH har flere store forskingsprosjekter som er finansiert med EU-midler, og fikk nylig enda ett prosjekt med finansiering på over 10 mill. kr. Professor Ulf Ekelund leder en arbeidsgruppe som skal undersøke om fysisk aktivitet kan motvirke utvikling av overvekt og fedme i perioder i livet der individer er ekstra utsatt for vektoppgang.


Sak 32/23 - Presentasjon av Senter for idrettsskadeforskning

Senterleder Roald Bahr presenterer Senter for idrettsskadeforskning.


Sak 33/23 - Revisjon av årsregnskapet for 2022 - beretning fra Riksrevisjonen 

Forslag til vedtak:

Styret tar Riksrevisjonens beretning for 2022 til etterretning.

Saksnotat med vedlegg


Sak 34/23 - Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2023    

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2023 som vedlagt.
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2023 som vedlagt.
3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2023 til etterretning.

Saksnotat med vedlegg


Sak 35/23 - Revidert budsjett for 2023 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2023 med en underdekning på 4 mill. kroner.

Styret gir administrerende direktør i oppdrag å legge fram et budsjett i balanse på styremøtet 9. november 2023.

Saksnotat


Sak 36/23 - Forlengelse av stilling som professor II

Unntatt offentlighet , jfr. Offentleglova § 25


Sak 37/23 - Forlengelse av stilling som professor II 

Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 25


Sak 38/23 - Innføring av egenbetaling for studenter utenfor EU/EØS og Sveits

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgift ved NIH.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta justering i prismodellen.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide rutiner for innbetaling av studieavgiften.

Saksnotat


Sak 39/23 - Halvårsrapportering på NIHs handlingsplan 

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Saksnotat med vedlegg


Sak 40/23 - Evaluering av IT-organisasjonen ved NIH - Rambølls rapport 

 Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14


Sak 41/23 - Protokoller og referater fra interne møter

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.