Styremøte 2/23 (ekstra)

Saker til skriftlig behandling i mars og april 2023

Sak 14/23 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Sak 15/23 - Protokoll fra møte 1/23

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.

Protokoll


Sak 16/23 - Utlysningstekst for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idrettsmedisinske fag

 


Sak 17/23 - Utlysningstekst for stilling som økonomidirektør ved NIH