Styremøte 1/22

17. januar 2022: Saksliste, styresaker, protokoll

Saksnr. 1/22 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste, og erklærte seg vedtaksdyktig.


Saksnr. 2/22 - Protokoll fra møte 7/21

Forslag til vedtak:

Det var ingen merknader til protokollen.


Saksnr. 3/22- Ansettelse i stilling som Eiendomssjef

Saken er unntatt offl. § 25